Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 151/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 czerwca 2005 r.

Zarządzenie Nr 151/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 16 czerwca 2005r.

W sprawie:  objęcia przez Gminę Przykona udziałów w Spółce Oświetlenie
                    Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 
 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz §1 Uchwały Nr XV/78/03 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2003r. zarządzam co następuje:
 
§1

Postanawiam wnieść do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o
w Kaliszu  wkład niepieniężny (aport) w postaci urządzeń oświetlenia ulicznego:
6. Rogów  61103    - 35 311,79
7. Bądków  60281    - 58 411,51
8. Smulsko  60840    - 16 642,56
9. Smulsko  60282, 601000
     Bądków  60281, 60908,60823  - 36 096,16
5. Smulsko  61000    -   3 866,24    
6. Wichertów  60355    - 29 874,65
7. Zimotki       60285    - 23 743,93
8. Ewinów      60333    - 18 411,58
9. Dąbrowa     60370                - 16 806,64 
    
Łączna wartość brutto: 239 165,06 zł
słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych 06/100
i objąć za powyższe udziały w imieniu Gminy Przykona
 
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania