rok 2021

Lista wiadomości
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14.10.2021r.
w sprawie wyjaśnień Rady Gminy Przykona do Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
w sprawie zgłoszenia sołectwa Boleszczyn do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+"
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Zwierzyniec.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Smulsko i Olszówka, gm. Przykona, a następnie przekazanie ich w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Jakubka, Psary, Przykona Gmina Przykona
w sprawie : zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Laski, Młyniska, Psary, Rogów, Smulsko
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 14 października 2021r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 14 października 2021r.
w sprawie wyjaśnień Rady Gminy Przykona do Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusowej komunikacji publicznej
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Dąbrowa, Jeziorko, Psary Gmina Przykona
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Laski, Rogów Gmina Przykona
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2022 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Przykona na lata 2022-2030 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Bądków Drugi, Boleszczyn, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Psary, Smulsko, Zimotki
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Przykona uchwala co następu
w sprawie uznania wniosku z dnia 18 lutego 2021r. w sprawie zmian w statucie Gminy Przykona za nieuzasadniony
w sprawie: przyjęcia Programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Olszówka, Psary, Rogów, Zimotki
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie celowego sfałszowania protokołu z zebrania wiejskiego odbytego w dniu 25 września 2019r. za bezzasadną
w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie przywłaszczenia listy z podpisami mieszkańców Sołectwa Posoka za bezzasadną
w sprawie uznania skargi z dnia 11.05.2021r. na Sołtysa Sołectwa Posoka w zakresie usunięcia tablicy informacyjnej Sołectwa Posoka bez konsultacji z mieszkańcami za bezzasadną
w sprawie skargi z dnia 1.06.2021r. na zachowanie radnego Rady Gminy Przykona Andrzeja Marczyńskiego
w sprawie przekazania skargi z dnia 28 maja 2021r. na działalność Wójta Gminy Przykona oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie.
z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Jakubka, gm. Przykona
w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Tureckiego” jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie dotyczącym Gminy Przykona
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2021/2022
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Turek z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Boleszczyn, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Zimotki
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 28.05.2021 r.
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 1.06.2021 r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 1.06.2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2020 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2020 rok
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg z dnia 11.05.2021r
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie w 2020r.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Przykona do standardu Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Olszówka, Psary, Rogów, Zimotki
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w sprawie wyjaśnień Rady Gminy Przykona do Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie uznania skargi za bezzasadną
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona Gmina Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Gajówka, Laski, Rogów, Olszówka, Psary
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 19 marca 2021r.
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 19 stycznia 2021r. na działalność Wójta Gminy Przykona w zakresie utrzymania dróg gminnych
w sprawie uznania skargi z dnia 21 lutego 2020r. na działanie Sołtysa Sołectwa Posoka i Wójta Gminy Przykona za zasadną
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Przykona na lata 2021-2026
w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Przykona na lata 2021-2024”
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Rogów Gmina Przyko
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021 r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 1 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 roku
w sprawie uznania skargi za częściowo zasadną
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2021
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych Paulinów, Kaczki Plastowe Gmina Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Paulinów, gm. Przykona
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2021 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok