Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.215.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.215.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.122.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 104/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.134.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 113/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 117/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok,  Zarządzeniem Nr 120/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.141.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 132/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.158.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 143/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 146/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.162.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 152/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 156/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok,  Uchwałą Nr 0007.176.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 2 września 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok,  Zarządzeniem Nr 164/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 167/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 171/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.183.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 181/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.196.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 18  listopada 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 187/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.204.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 196/2020Wójta Gminy Przykona z dnia 18 grudnia 2020 r.w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 181/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. Wójta Gminy Przykona w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok wprowadza się zmiany:

1. W  § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok zmniejsza się o 460.647,99 zł, dochody  w kwocie 33.430.368,99 zł, zastępuje się kwotą  32.969.721,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.596.557,61 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.833.811,38 zł, zastępuje się kwotą 1.373.163,39 zł. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

600

60017

6350

 

 

      460 647,99   

 

 

 

Razem 

                  -     

               -     

      460 647,99   

 

2. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 460.647,99 zł, wydatki w kwocie 35.721.926,96 zł, zastępuje się kwotą 35.261.278,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.932.806,77 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.789.120,19 zł, zastępuje się kwotą 4.328.472,20 zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

600

60017

6050

 

 

      460 647,99   

 

855

85501

3020

 

 

                4,00   

zlecone

855

85501

4010

 

        1 086,00   

 

zlecone

855

85501

4110

 

           190,00   

 

zlecone

855

85501

4120

 

             27,00   

 

zlecone

855

85501

4260

 

 

             367,00   

zlecone

855

85501

4300

 

 

             321,00   

zlecone

855

85501

4380

 

 

             211,00   

zlecone

855

85501

4430

 

 

             200,00   

zlecone

855

85501

4610

 

 

             200,00   

zlecone

855

85502

4010

 

           379,00   

 

zlecone

855

85502

4110

 

             66,00   

 

zlecone

855

85502

4120

 

             10,00   

 

zlecone

855

85502

4380

 

 

             400,00   

zlecone

855

85502

4610

 

 

               55,00   

zlecone

900

90001

4300

 

 

        13 000,00   

 

900

90002

4300

 

      13 000,00   

 

 

 

 

Razem 

                -     

      14 758,00   

      475 405,99   

 

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 13 Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r., załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 16a Plan finansowy, rachunku dla środków z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem CIVID-19 na 2020 rok, załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Ząłczniki do Uchwały - *.ZIP