Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.220.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.220.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.poz. 1057) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załącznik do Uchwały - *.PDF

 

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załącznik do Uchwały - *.PDF