Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.219.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.219.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art.70a ust.1 i ust.3 , art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2019 r., poz. 2215) Rada  Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli począwszy od dnia 01.01.2021 r.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załącznik do Uchwały - *.PDF