Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.218.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.218.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 17 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona na lata 2018-2025" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Ząłcznik do Uchwały - *.PDF