Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.213.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.213.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  na  2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z  2020r. poz. 713 ze zm. / oraz  art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z  2019r. poz. 2277 ze zm./ oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U. z 2020r. poz. 2050 /  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi  w życie z dniem  podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Ząłcznik do Uchwały - *.PDF