Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.209.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.209.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem własności Gminy Przykona, położonych w obrębie geodezyjnym Jakubka, Józefina, Psary i Zimotki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 18 ust 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1064 ze zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych będących przedmiotem własności Gminy Przykona, położonych w obrębie geodezyjnym Jakubka, Józefina, Psary i Zimotki.

§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nieruchomości przeznaczone do zbycia zostały przedstawione w formie graficznej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały -*.ZIP