Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.208.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.208.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) Rada Gminy Przykona  uchwala, co następuje:

§ 1.            Rada Gminy Przykona wyraża zgodę nabycie prawa własności nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Gąsin, gm. Przykona, oznaczonych:

- numerem ewidencyjnym 101/1 o pow. 0,0065 ha;

- numerem ewidencyjnym 159/1 o pow. 0,0027 ha;

- numerem ewidencyjnym 160/1 o pow. 0,0145 ha.

§ 2.    Nieruchomości przeznaczone do nabycia zostały oznaczone kolorem zielonym na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy