Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.207.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.207.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki – ETAP II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki – ETAP II, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona, zwany dalej planem.

2. Obszar objęty planem określa załącznik nr 1 do uchwały, o których mowa w ust. 3.

3. Integralnym załącznik nr 1 do uchwały jest rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki – ETAP II”, sporządzony na mapie w skali 1:1000.

4. Załącznikiem nr 2 do uchwały są rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

5. Załącznikiem nr 3 do uchwały są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

6. Załącznikiem nr 4 są dane przestrzenne utworzone dla planu w wersji elektronicznej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;

2) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni terenu.

§ 3. W planie nie ustala się:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej, gdyż na obszarze opracowania nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki oraz dobra kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, gdyż na obszarze opracowania planu takie przestrzenie nie występują;

3) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, gdyż na obszarze opracowania planu takie obszary nie występują;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, gdyż na obszarze opracowania planu nie przewiduje się takiej formy użytkowania i zagospodarowania.

§ 4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu:

1) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym i cyfrowym;

2) granica obszaru objętego planem;

3) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy;

5) strefa ochronna urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz występowania znaczącego oddziaływania na środowisko;

6) obszar górniczy „Adamów”;

7) teren górniczy „Adamów – Koźmin”.

§ 5. 1 Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E ustala się:

1) przeznaczenie – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – tereny elektrowni fotowoltaicznych, na którym rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW lub mniejszej;

2) lokalizację elektrowni fotowoltaicznych, budynków związanych z wytwarzaniem i magazynowaniem energii;

3) wysokość budynków nie większą niż 12 m;

4) dowolną formę połaci dachowych budynków;

5) wysokość budowli wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii nie większą niż 10 m;

6) minimalną intensywność zabudowy 0,001;

7) maksymalną intensywność zabudowy 0,7;

8) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;

9) powierzchnię zabudowy nie większą niż 20% powierzchni działki budowlanej;

10) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

11) granice stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania na środowisko urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, zgodnie z rysunkiem planu;

12) obsługę komunikacyjną z terenów dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych poza obszarem opracowania planu;

13) lokalizację miejsc postojowych w liczbie nie mniejszej niż jedno miejsce postojowe na działce budowlanej na której lokalizowane będą elektrownie fotowoltaiczne, budynki związane z magazynowaniem energii.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E dopuszcza się:

1) lokalizację budowli związanych z obsługą urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii;

2) lokalizację urządzeń wodnych;

3) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 6. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 80 do 100 stopni lub równolegle do granic działek sąsiednich;

2) powierzchnie działek budowlanych, nie mniejsze niż:

a) 2000 m2,

b) 1m2 dla działek wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej innych niż wymienione w §5 ust. 1 pkt 1;

3) szerokość frontów działek nie mniejsza niż:

a) 25 m,

b) 1 m dla działek wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej innych niż wymienione w §5 ust. 1 pkt 1.

§ 7. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:

1) dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej;

2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;

3) ustala się sposób zagospodarowania odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przykona oraz przepisami odrębnymi.

§ 8. Ustala się zagospodarowanie terenów w sposób spełniający wymogi ustanowione dla obszaru górniczego „Adamów” i terenu górniczego „Adamów-Koźmin”.

§ 9. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30%.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały -*.ZIP