Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.204.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.204.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.122.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 104/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.134.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 113/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 117/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok,  Zarządzeniem Nr 120/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.141.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 132/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.158.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 143/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 146/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.162.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 152/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 156/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok,  Uchwałą Nr 0007.176.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 2 września 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok,  Zarządzeniem Nr 164/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 167/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 22 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 171/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.183.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 181/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.196.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 18  listopada 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 187/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, wprowadza się zmiany:

1. W  § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok zmniejsza się o 372.098,77 zł, dochody  w kwocie 33.802.467,76 zł, zastępuje się kwotą  33.430.368,99 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.397.088,61 zł, zastępuje się kwotą 31.596.557,61 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie  2.405.379,15 zł, zastępuje się kwotą 1.833.811,38 zł. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

600

60016

6350

       78 432,23   

 

 

 

700

70005

0770

 

 

      650 000,00   

 

758

75801

2920

 

   57 982,00   

 

 

758

75802

2750

       51 487,00   

 

 

 

801

80104

0830

 

   10 000,00   

 

 

801

80104

2310

 

   30 000,00   

 

 

855

85502

2010

 

   50 000,00   

 

zlecone

 

 

Razem 

     129 919,23   

 147 982,00   

      650 000,00   

 

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zwiększa się o kwotę 34.932,23 zł, wydatki w kwocie 35.686.994,73 zł zastępuje się kwotą 35.721.926,96 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.806.306,77 zł, zastępuje się kwotą 30.932.806,77 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.880.687,96 zł, zastępuje się kwotą 4.789.120,19 zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

600

60016

6050

 

      78 432,23   

 

 

600

60017

6050

 

 

      170 000,00   

 

750

75023

4260

 

        5 000,00   

 

 

754

75412

4210

 

        8 000,00   

 

 

801

80101

2830

       9 500,00   

 

 

 

801

80101

4240

 

      21 000,00   

 

 

801

80104

2310

 

 

        20 000,00   

 

801

80104

4330

 

      66 000,00   

 

 

855

85502

3110

 

      48 000,00   

 

zlecone

855

85502

4010

 

        1 251,00   

 

zlecone

855

85502

4110

 

           718,00   

 

zlecone

855

85502

4120

 

             31,00   

 

zlecone

900

90002

4300

 

 

        13 000,00   

 

 

 

Razem 

       9 500,00   

     228 432,23   

      203 000,00   

 

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .

5. W § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 2 pkt 4  wydatki majątkowe,  załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 3a otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 2.291.557,97 zł zostanie sfinansowany przychodami: z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 863.342,66 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 246.982,31 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.181.233,00 zł.

8. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.554.101,97 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.ZIP