Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.203.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.203.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 212, 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. 1.  Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 32.530.350,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie  31.282.961,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1.247.389,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 32.591.099,32 zł,  z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.736.992,31 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.854.107,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 60.749,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 473.038,32 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 412.289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00  zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 1.000.000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego  deficytu budżetu do wysokości  1.000.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i  rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na  wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. tworzenie w trybie przeniesień nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,

4. przenoszenia planu wydatków bieżących na  wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące  w ramach działu,

5. dokonywania przeniesień wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku  budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2021 rok,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.300.000,00 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zestawieniewydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 260.000,00 zł,

2. celowe w wysokości 269.850,00 zł, z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł,

2) na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników 169.850,00 zł.

§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku,  zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.ZIP