Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.195.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr 0007.195.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 5 października 2020r.

Na podstawie art.18 ust.1, art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020 r. poz. 713 / oraz § 101 Uchwały Nr 0007.318.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 9072 ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Wyłącza się Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzeja Marczyńskiego w przedmiocie rozpatrzenia skargi z dnia 5 października 2020r. na działania Wójta i Sołtysa Sołectwa Posoka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy