Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.193.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2020 r

Uchwała Nr 0007.193.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 października 2020 r.

 

w sprawie uznania skargi za bezzasadną

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 08 marca.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z 2020  r.  poz.  713), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), uchwala się, co następuje:

§ 1. Skargę z dnia 14 sierpnia 2020 r. na działanie Wójta Gminy Przykona w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przykona oraz korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy Przykona, a adresowanej do Rady Gminy Przykona uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

1.  ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE.pdf