Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.185.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2020 r.

Uchwała Nr 0007.185.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/ art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz. U. z 2020 poz. 333/ Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzających rok podatkowy / M.P. z 2020 r. poz. 982/ Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzających rok podatkowy / M.P. z 2020 r. poz. 982/ obniża się z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt, która to kwota stanowi podstawę do ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2021 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2021 r. 

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy