Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.172.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 23 lipca 2020 r.

Uchwała Nr 0007.172.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 713 ze zm.), art. 39a ust.3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r., poz.910.)  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2020/2021 w wysokości :

᠆ benzyna PB 98 – 4,80 zł/ litr,

᠆ benzyna PB 95 – 4,48 zł/ litr,

᠆ olej napędowy ON – 4,52 zł/litr,

᠆ autogaz LPG – 2,08   zł/litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy