Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.166.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 23 lipca 2020 r.

Uchwała Nr 0007.166.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.

2. Obszary objęte planem określa załącznik nr 1 do uchwały o którym mowa w ust. 3.

3. Integralnym załącznikiem nr 1 do uchwały jest rysunek planu zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów”, sporządzony na mapie w skali 1:1000.

4. Załącznikiem nr 2 do uchwały są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

5. Załącznikiem nr 3 do uchwały są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu z dopuszczeniem wysunięcia takich elementów jak: niezabudowane schody i balkony oraz pochylnie i spoczniki, gzymsy, okapy, filary które mogą zostać wysunięte do 1,5 m poza linię zabudowy;

2) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na której musi się znajdować przynajmniej 50% długości frontowej ściany budynku mieszkalnego;

3) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi łącznie wszystkich budynków na działce budowlanej na powierzchni terenu;

4) dachach symetrycznych – należy przez to rozumieć dachy o jednakowym kącie pochylenia głównych połaci;

5) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej.

§ 3. W planie nie ustala się:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, gdyż na obszarze opracowania nie ma przestrzeni publicznych;

2) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, gdyż na obszarze opracowania takie tereny i obszary nie występują;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, gdyż na obszarze opracowania nie przewiduje się takiej formy użytkowania i zagospodarowania.

§ 4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu:

1) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi i cyfrowymi;

2) granice obszarów objętych planem;

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) obowiązujące linie zabudowy.

§ 5. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN ustala się:

1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

3) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 6 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 700 m2, z wyłączeniem działek wydzielanych pod dojścia, dojazdy, obiekty infrastruktury technicznej i w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami;

15) obsługę komunikacyjną z terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDW i 2KDW, z terenów dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych poza zakresem planu;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

3) lokalizację sieci, urządzeń i budowli infrastruktury technicznej;

4) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MN, 7MN ustala się:

1) przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

3) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 6 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 800 m2, z wyłączeniem działek wydzielanych pod dojścia, dojazdy, obiekty infrastruktury technicznej i w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami;

15) obsługę komunikacyjną z terenów dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych poza zakresem planu;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MN, 7MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

3) lokalizację sieci, urządzeń i budowli infrastruktury technicznej;

4) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 6. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1US/U ustala się:

1) przeznaczenie – teren zabudowy usługowo-sportowej lub usługowej;

2) lokalizację budynków usługowych, sportowych, kulturowych, oświatowych;

3) lokalizację budowli sportowych i rekreacyjnych, placów zabaw;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 1,0;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

9) wysokość budynków usługowych, kulturowych, oświatowych nie większą niż 10 m;

10) wysokość budynków sportowych nie większą niż 12 m;

11) wysokość budowli sportowych i rekreacyjnych nie większą niż 12 m;

12) dowolne formy dachów;

13) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 1000 m2, z wyłączeniem działek wydzielanych pod dojścia, dojazdy, obiekty infrastruktury technicznej i w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami;

14) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej zlokalizowanej poza zakresem planu.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1US/U dopuszcza się:

1) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

2) lokalizację sieci, urządzeń i budowli infrastruktury technicznej;

3) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 7. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U, 2P/U ustala się:

1) przeznaczenie – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej;

2) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;

3) minimalną intensywność zabudowy 0,01;

4) maksymalną intensywność zabudowy 1,5;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki budowlanej;

6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej;

7) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu oraz uwzględnieniem ust. 1 pkt 12;

8) wysokość budynków nie większą niż 20 m, z wyłączeniem budynków o których mowa ust. 1 pkt 13;

9) wysokość budowli nie większą niż 30 m, z wyłączeniem obiektów budowlanych łączności publicznej;

10) dowolne formy dachów;

11) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych nie mniejszą niż 2000 m2, z wyłączeniem działek wydzielanych pod dojścia, dojazdy, obiekty infrastruktury technicznej i w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami;

12) powierzchnię budynków portierni, obiektów dla potrzeb służb ochrony terenu oraz obiektów infrastruktury technicznej lokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy nie większą niż 50 m2;

13) wysokość budynków portierni, obiektów dla potrzeb służb ochrony terenu oraz obiektów infrastruktury technicznej lokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy nie większą niż 4 m;

14) ustala się obsługę komunikacyjną z terenów dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych poza obszarem opracowania planu.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U, 2P/U dopuszcza się:

1) lokalizację budynków ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

3) lokalizację parkingów;

4) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków;

5) lokalizację sieci, urządzeń i budowli infrastruktury technicznej;

6) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 8. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZL ustala się:

1) przeznaczenie – las;

2) zakaz lokalizacji budynków.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZL dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 9. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW ustala się przeznaczenie – tereny dróg wewnętrznych.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW dopuszcza się:

1) lokalizację budowli i urządzeń budowlanych związanych z funkcjonowaniem terenów oznaczonych symbolem KDW;

2) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) lokalizację ścieżek rowerowych;

4) lokalizację obiektów małej architektury.

§ 10. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 80 do 100 stopni lub równolegle do granic działek sąsiednich;

2) powierzchnie działek budowlanych, nie mniejsze niż:

a) 700 m2 – na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN,

b) 800 m2 – na terenach oznaczonych symbolami 6MN, 7MN,

c) 1000 m2 – na terenach oznaczonych symbolami 1U/US,

d) 2000 m2 – na terenach oznaczonych symbolami 1P/U, 2P/U,

e) 1 m2 – na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 1U/US, 1P/U, 2P/U dla działek wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;

3) szerokość frontów działek nie mniejsza niż:

a) 20 m – na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 1U/US,

b) 30 m – na terenach oznaczonych symbolami 1P/U, 2P/U,

c) 1 m – na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 1U/US, 1P/U, 2P/U dla działek wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej.

§ 11. W zakresie lokalizacji miejsc do parkowania:

1) ustala się lokalizację miejsc postojowych w liczbie nie mniejszej niż:

a) dwa miejsca postojowe na jedno mieszkanie – dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 4MN, 6MN, 7MN,

b) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni pomieszczeń biurowych w budynkach o funkcji administracyjno-biurowej – dla terenów oznaczonych symbolami: 1P/U, 2P/U,

c) 2 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni użytkowej budynków o funkcji produkcyjnej, składów i magazynów – dla terenów oznaczonych symbolami: 1P/U, 2P/U,

d) 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej – dla terenów oznaczonych symbolami: 1P/U, 2P/U,

e) 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej – dla terenu oznaczonego symbolem 1U/US;

2) ustala się lokalizację stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) ustala się lokalizację miejsc postojowych poza powierzchnią biologicznie czynną z uwzględnieniem pkt 4;

4) miejsca postojowe realizowane w budynkach wliczane są do miejsc postojowych o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 12. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, wyznacza się na rysunku planu, strefę ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, obejmującą stanowisko numer 39, ob. AZP 21-43/39, w której działalność inwestycyjna musi uwzględniać przepisy odrębne.

§ 13. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:

1) dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej;

2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3) ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt. 5;

5) dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych jeżeli warunki techniczne lub ekonomiczne nie pozwalają na odprowadzenie ich do kanalizacji sanitarnej;

6) ustala się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

7) ustala się zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń, takich jak: olej opałowy, gaz, energia elektryczna oraz paliwa stałe, w przypadku których wskazane jest stosowanie wysokosprawnych kotłów;

8) ustala się sposób zagospodarowania odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przykona oraz przepisami odrębnymi.

§ 14. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 4MN, 6MN, 7MN ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 15. Teren objęty planem znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 Zbiornika Turek – Konin – Koło, którego głębokość występowania wód wynosi od 5 m do 150 m, w granicach którego należy stosować rozwiązania uwzględniające ochronę wód podziemnych.

§ 16. Ustala się obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym lokalizacji wszystkich stałych i tymczasowych obiektów budowlanych o wysokości nad poziomem terenu wynoszącej 50 metrów i więcej.

§ 17. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały - *. Zip