Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.147.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.147.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia raportu monitorującego Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się raport monitorujący „Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023”, zwany dalej Programem Rewitalizacji, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. PDF