Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.141.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr 0007.141.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211, art 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.  W Uchwale nr 0007.122.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 104/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.134.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 113/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 117/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok,  Zarządzeniem Nr 120/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok  wprowadza się zmiany: 

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok zwiększa się o 354.247,89zł, dochody  w kwocie 31.213.699,10zł, zastępuje się kwotą  31.567.946,99zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.412.729,10zł, zastępuje się kwotą 30.706.976,99zł

2) dochody majątkowe w kwocie 800.970,00zł zastępuje się kwotą 860.970,00zł.  W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

010

01095

2010

283 140,89

 

 

zlecone

756

75621

0010

 

 

983,00

 

758

75801

2920

 

 

35 955,00

 

801

80195

6257

50 778,00

 

 

 

801

80195

6259

9 222,00

 

 

 

852

85216

0640

20,00

 

 

 

855

85502

0640

25,00

 

 

 

855

85502

0920

 

500,00

 

 

855

85502

0940

 

2 000,00

 

 

900

90026

2460

45 500,00

 

 

 

 

 

Razem 

388 685,89

2 500,00

36 938,00

 

2. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zwiększa się o 777.342,20zł, wydatki w kwocie 32.576.655,10zł, zastępuje się kwotą 33.353.997,30zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.504.437,00zł, zastępuje się kwotą 29.873.579,20zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.072.218,10zł zastępuje się kwotą 3.480.418,10zł.  W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

010

01095

4010

2 091,18

 

 

zlecone

 010

 01095

4110

357,59

 

 

zlecone

 010

01095

4120

51,23

 

 

zlecone

 010

01095

4210

2 456,78

 

 

zlecone

 010

01095

4300

595,00

 

 

zlecone

 010

01095

4430

277 589,11

 

 

zlecone

600

60016

4210

 

 

200,00

 

600

60016

4360

200,00

 

 

 

600

60016

6050

 

22 000,00

 

 

600

60017

6050

 

38 000,00

18 000,00

 

710

71004

4300

 

20 000,00

 

 

752

75215

3070

3 500,00

 

 

 

754

75412

2820

 

 

3 000,00

 

801

80101

4210

 

 

207,45

 

801

80101

4010

 

35 955,00

35 955,00

 

801

80153

2950

202,95

 

 

 

801

80153

4580

4,50

 

 

 

801

80195

4300

 

 

1 200,00

 

801

80195

6050

 

200 000,00

 

 

801

80195

6060

1 200,00

 

 

 

801

80195

6067

50 778,00

 

 

 

801

80195

6069

9 222,00

 

 

 

851

85111

6300

105 000,00

 

 

 

851

85154

4210

 

1 000,00

 

 

851

85154

4300

 

12 156,31

 

 

852

85216

4610

20,00

 

 

 

855

85502

2910

 

2 000,00

 

 

855

85502

4300

 

 

110,00

zlecone

855

85502

4560

 

500,00

 

 

855

85502

4610

110,00

 

 

zlecone

855

85502

4610

 

25,00

 

 

900

90004

4210

 

2 500,00

 

 

900

90005

6230

 

300 000,00

300 000,00

 

900

90026

4300

 

45 500,00

 

 

900

90095

4210

 

1 500,00

 

 

900

90095

4300

 

 

5 000,00

 

921

92109

4270

 

3 000,00

 

 

921

92195

4300

3 000,00

 

 

 

926

92605

4300

 

500,00

 

 

 

 

Razem 

456 378,34

684 636,31

363 672,45

 

4. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 3a w brzmieniu: Deficyt budżetu w kwocie 1.786.050,31zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.772.894,00zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.156,31zł.

6. § 4a w brzmieniu: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.048.594,31zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. § 11 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. § 15 zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. ZIP