rok 2020

Uchwała Nr 0007.180.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 2 września 2020 r.

Uchwała Nr 0007.180.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.3.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.

Na podstawie art.18 a ust. 1, art. 18 b ust 1 i art. 21 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ) oraz § 64 pkt 1 uchwały Nr 0007.318.2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 9072 ) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.3.2018z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona otrzymuje brzmienie:

„ Powołuje się stałe komisje w następującym składzie:

1. Komisję Rewizyjną w liczbie 4 radnych

1) radny Augustyniak Janusz

2) radny Bober Marek

3) radna Kominiarczyk Mariola

4) radny Urbaniak Marek

2. Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w liczbie 5 radnych.

1) radny Gorzelańczyk Andrzej

2) radny Grynda Marcin

3) radny Kurzawa Dawid

4) radny Marczyński Andrzej

5) radny Witczak Czesław

3. Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji w liczbie 6 radnych:

1) radny Czaja Marcin

2) radny Dygas Krzysztof

3) radny Majchrzak Maksymilian

4) radny Sadłowski Łukasz

5) radny Urbaniak Marek

6) radny Kurzawa Dawid Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z budżetem gminy, planami zagospodarowania przestrzennego, programami gospodarczymi, gospodarką nieruchomości, drogami, wodociągami, kanalizacją, promocją gminy.

4. Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska w liczbie 5 radnych

1) radna Augustyniak Janusz

2) radny Gorzelańczyk Andrzej

3) radny Kamiński Przemysław

4) radny Kominiarczyk Mariola

5) radny Witczak Czesław    Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z rolnictwem, utrzymaniem czystości  i porządku, ochroną środowiska, ochroną zwierząt.

5. Komisję Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Socjalnych w liczbie 5 radnych:

1) radny Bober Marek

2) radny Grynda Marcin

3) radny Marczyński Andrzej

4) radny Rembas Tadeusz

5) radny Sadłowski Łukasz  Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z oświatą, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, bezpieczeństwem publicznym, kulturą, kulturą fizyczną, sportem i turystyką.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Lista wiadomości
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi dot. utrzymania terenów zielonych i rowów przy drogach gminnych.
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.3.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach
w sprawie zgłoszenia sołectwa Żeroniczki do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
w sprawie: zmiany Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
w sprawie przekazania mienia zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2020/2021
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona Gmina Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Laski oraz Gąsin Gmina Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Boleszczyn, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Zimotki
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Laski, Młyniska, Psary, Rogów, Smulsko
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2019 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2019 rok.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przykona na lata 2020-2022
w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Bądków Drugi, Boleszczyn, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Psary, Smulsko, Zimotki
w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona ,oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia raportu monitorującego Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnyc
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Jakubka, Gmina Przykona
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przykona oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2020.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona w latach 2020-2022.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddzialem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona