rok 2020

Uchwała Nr 0007.177.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 2 września 2020 r.

Uchwała Nr 0007.177.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026

Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz  art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 0007.121.2019 Rady Gminy Przykona  z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026 zmienionej: Uchwałą 0007.140.2020 Rady Gminy Przykona  z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026, Uchwałą 0007.142.2020 Rady Gminy Przykona  z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026, Uchwałą 0007.159.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026, Uchwałą 0007.163.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026 wprowadza się zmiany:

1. W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

᠆ w wierszu roku 2020 

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 31.924.743,99 zł, zastępuje się kwotą 32.146.462,49 zł,

2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 31.008.773,99 zł, zastępuje się kwotą 31.130.492,49 zł,

3) w kolumnie 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 8.561.148,90 zł, zastępuje się kwotą 8.681.967,49 zł,

4) w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwotę 13.996.116,00 zł, zastępuje się kwotą 13.997.016,00 zł,

5) w kolumnie 1.2 dochody majatkowe kwotę 915.970,00 zł zastępuje się kwotą 1.015.970,00 zł,

6) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 115.000,00 zł zastępuje się kwotą 215.000,00zł

7) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 33.674.101,30 zł, zastępuje się kwotą 34.279.746,97 zł,

8) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 30.181.610,37 zł, zastępuje się kwotą 30.345.897,51 zł,

9) w kolumnie 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane kwotę 10.177.271,89 zł, zastępuje sie kwotą 10.314.317,14 zł,

10) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę  3.492.490,93 zł, zastępuje się kwotą 3.933.849,46 zł,

11) w kolumnie 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy kwotę 3.492.490,93 zł, zastępuje się kwotą 3.933.849,46 zł,

12) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -1.749.357,31 zł, zastępuje się kwotą -2.133.284,48 zł,

13) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 2.011.901,31 zł, zastępuje się kwotą 2.395.828,48 zł,

14) w kolumnie 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 830.668,31 zł, zastępuje się kwotą 1.214.595,48 zł,

15) w kolumnie 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu , kwotę 568.124,31zł , zastępuje się kwotą 952.051,48 zł,

16) w kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 827.163,62 zł zastępuje się kwotą 784.594,98 zł,

17) w kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi  kwotę 2.839.064,93 zł , zastępuje się kwotą 3.180.423,46 zł,

18) w kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.310.124,00 zł zastępuje sie kwotą 2.615.235,00 zł,

19) w kolumnie 10.1.1 z tego bieżące kwotę 1.204.924,00 zł zastępuje sie kwotą 1.235.035,00 zł,

20) w kolumnie 10.1.2 z tego majatkowe kwotę 1.105.200,00 zł zastępuje się kwotą 1.380.200,00 zł,

᠆ w wierszu roku 2021

1) w kolumnie 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.570.200,00 zł zastępuje sie kwotą 2.190.367,00 zł,

2) w kolumnie 10.1.1 z tego bieżące kwotę 573.000,00 zł zastępuje sie kwotą 618.167,00 zł,

3) w kolumnie 10.1.2 z tego majątkowe kwotę 997.200,00 zł zastępuje sie kwotą 1.572.200,00 zł. Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się nastepujące zmiany:

᠆ w wierszu 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

᠆ w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 4.584.377,95 zł zastępuje się kwotą 5.509.655,95 zł,

᠆ w kolumnie limit 2020 kwotę 2.310.124,00 zł, zastępuję się kwotą 2.615.235,00 zł,

᠆ w kolumnie limit 2021 kwotę 1.570.200,00 zł, zastępuję się kwotą 2.190.367,00 zł,

᠆ w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.563.888,00 zł, zastępuje się kwotą 3.035.478,00 zł,

᠆ w wierszu 1.a wydatki bieżące

᠆ w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.331.682,00 zł zastępuje się kwotą 2.406.960,00 zł,

᠆ w kolumnie limit 2020 kwotę 1.204.924,00 zł, zastępuję się kwotą 1.235.035,00 zł,

᠆ w kolumnie limit 2021 kwotę 573.000,00 zł, zastępuję się kwotą 618.167,00 zł,

᠆ w kolumnie limit zobowiązań kwotę 461.488,00 zł zastępuje się kwotą 133.278,00 zł,

᠆ w wierszu 1.b wydatki majątkowe

᠆ w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.252.695,95 zł zastępuje się kwotą 3.102.695,95 zł,

᠆ w kolumnie limit 2020 kwotę 1.105.200,00 zł, zastępuję się kwotą 1.380.200,00 zł,

᠆ w kolumnie limit 2021 kwotę 997.200,00 zł, zastępuję się kwotą 1.572.200,00 zł,

᠆ w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.102.400,00 zł, zastępuje się kwotą 2.902.200,00 zł,

᠆ w wierszu 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

᠆ w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 4.584.377,95 zł zastępuje się kwotą 5.509.655,95 zł

᠆ w kolumnie limit 2020 kwotę 2.310.124,00 zł, zastępuję się kwotą 2.615.235,00 zł,

᠆ w kolumnie limit 2021 kwotę 1.570.200,00 zł, zastępuję się kwotą 2.190.367,00 zł,

᠆ w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.563.888,00 zł, zastępuje się kwotą 3.035.478,00 zł,

᠆ w wierszu 1.3.1wydatki bieżące

᠆ w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.331.682,00 zł zastępuje się kwotą 2.406.960,00 z,ł

᠆ w kolumnie limit 2020 kwotę 1.204.924,00 zł, zastępuję się kwotą 1.235.035,00 zł,

᠆ w kolumnie limit 2021 kwotę 573.000,00 zł, zastępuję się kwotą 618.167,00 zł,

᠆ w kolumnie limit zobowiązań kwotę 461.488,00 zł, zastępuje się kwotą 133.278,00 zł, Zmiany zostały wprowadzone do zadań : 1.3.1.bieżących

᠆ "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko ,Psary , Zimotki" zmiany dotyczą:

᠆ w kolumnie limit zobowiązań kwotę 25.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł.

᠆ "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona" zmiany dotyczą:

᠆ w kolumnie limit zobowiązań kwotę 15.000,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł.

᠆ "Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla częśći obrębów Dąbrowa, Gajówka, Laski, Przykona, Rogów i Smulsko" zmiany dotyczą:

᠆ w kolumnie limit zobowiązań kwotę 21.403,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł .

᠆ "Świadczenie usług przewozu dzaieci do Zespołu Szkół w Przykonie w roku szkolnym 2020/2021" zmiany dotyczą:

᠆ w kolumnie limit zobowiązań kwotę 342.085,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł. 1.3.2 majątkowych

᠆ "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykona" zmiany dotyczą:

᠆ w kolumnie łączne nakłądy finansowe kwotę 1.410.000,00 zł zastepuje sie kwota 1.385.000,00 zł

᠆ w kolumnie limit 2020 kwotę 860.000,00 zł zastepuje się kwotą 835.000,00 zł

᠆ w kolumnie limit zobowiązań kwotę 1.400.000,00 zł zastepuje sie kwotą 1.375.000,00 zł .

᠆ "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogów "zmiany dotyczą :

᠆ w kolumnie limit zobowiązań kwotę 23.100,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł .

᠆ "Rozbudowa oświetlenia  w miejscowości Sarbice i Kolonia Radyczyny "zmiany dotyczą :

᠆ w kolumnie limit zobowiązań kwotę 27.100,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł . Dodaje się nowe zadania 1.3.1 bieżące :

᠆ w wierszu 1.3.1.15 "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Bądków Drugi, Boleszczyn, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Psary, Smulsko, Zimotki"

᠆ w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  22.448,00 zł,

᠆ w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 8.979,00 zł,

᠆ w kolumnie Limit 2021 wprowadza się kwotę 13.469,00 zł,

᠆ w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 22.448,00 zł.

᠆ w wierszu 1.3.1.16 "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Laski, Młyniska, Psary,Rogów, Smulsko"

᠆ w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 18.390,00 zł,

᠆ w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 7.356,00 zł,

᠆ w kolumnie Limit 2021 wprowadza się kwotę 11.034,00 zł,

᠆ w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 18.390,00 zł.

᠆ w wierszu 1.3.1.17 "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częściobrębów Boleszczyn, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Smulsko, Zimotki"

᠆ w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 19.680,00 zł,

᠆ w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 7.872,00 zł,

᠆ w kolumnie Limit 2021 wprowadza się kwotę 11.808,00 zł,

᠆ w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 19.680,00 zł.

᠆ w wierszu 1.3.1.18 "Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego"

᠆ w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 14.760,00 zł,

᠆ w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 5.904,00 zł,

᠆ w kolumnie Limit 2021 wprowadza się kwotę 8.856,00zł,

᠆ w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 14.760,00 zł. 1.3.2 majątkowe

᠆ w wierszu 1.3.2.8 "Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Olszówka Etap I"

᠆ w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę 875.000,00 zł,

᠆ w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 300.000,00 zł,

᠆ w kolumnie Limit 2021 wprowadza się kwotę 575.000,00 zł,

᠆ w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 875.000,00 zł. Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały - *. Zip

Lista wiadomości
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi dot. utrzymania terenów zielonych i rowów przy drogach gminnych.
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.3.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach
w sprawie zgłoszenia sołectwa Żeroniczki do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
w sprawie: zmiany Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
w sprawie przekazania mienia zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2020/2021
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona Gmina Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Laski oraz Gąsin Gmina Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Boleszczyn, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Zimotki
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Laski, Młyniska, Psary, Rogów, Smulsko
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2019 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2019 rok.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przykona na lata 2020-2022
w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Bądków Drugi, Boleszczyn, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Psary, Smulsko, Zimotki
w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona ,oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia raportu monitorującego Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnyc
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Jakubka, Gmina Przykona
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przykona oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2020.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona w latach 2020-2022.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddzialem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona