rok 2020

Uchwała Nr 0007.176.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 2 września 2020 r.

Uchwała Nr 0007.176.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.  W Uchwale nr 0007.122.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 104/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.134.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 113/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 117/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok,  Zarządzeniem Nr 120/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.141.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 132/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.158.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 143/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 146/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 08 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.162.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 152/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 156/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, wprowadza się zmiany: 

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok zwiększa się o 178.059,30 zł, dochody  w kwocie 31.968.403,19 zł, zastępuje się kwotą  32.146.462,49 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.052.433,19 zł, zastępuje się kwotą 31.130.492,49 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 915.970,00 zł zastępuje się kwotą 1.015.970,00 zł.  W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

600

60017

6300

   100 000,00   

 

 

 

754

75412

0950

          450,00   

 

 

 

801

80153

2010

     47 923,30   

 

 

 zlecone

852

85213

2030

 

     1 420,00   

 

 

854

85415

2030

 

     3 316,00   

 

 

921

92109

0950

          450,00   

 

 

 

921

92109

2710

     24 500,00   

 

 

 

 

 

Razem 

   173 323,30   

     4 736,00   

                    -     

 

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zwiększa się o kwotę 561.986,47 zł, wydatki w kwocie 33.717.760,50 zł zastępuje się kwotą 34.279.746,97 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.225.269,57 zł, zastępuje się kwotą 30.345.897,51 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.492.490,93 zł, zastępuje się kwotą 3.933.849,46 zł.  W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

600

60016

4300

 

     3 000,00

 

 

600

60017

6050

 

 438 727,17

 

 

754

75412

4270

 

        450,00

 

 

801

80149

2590

 

   10 000,00

 

 

801

80153

2830

       9 507,08 

 

 

zlecone

801

80153

4210

          474,47 

 

 

zlecone

801

80153

4240

     37 941,75 

 

 

zlecone

801

80195

4210

       5 368,64 

 

 

 

801

80195

6050

 

 

          5 368,64

 

852

85213

4130

 

     1 420,00

 

 

854

85415

3240

 

     3 151,00

 

 

854

85415

3260

 

        165,00

 

 

855

85502

3110

 

   15 000,00

 

 

900

90004

4210

 

2 000,00 

 

 

900

90095

4300

 

     8 800,00 

 

 

900

90095

6050

 

2 000,00

 

 

921

92109

4170

 

 

             561,00

 

921

92109

4210

 

     3 050,00

 

 

921

92109

4260

 

        561,00

 

 

921

92109

4270

 

   24 950,00

 

 

921

92109

4300

 

     7 200,00

 

 

921

92195

4300

 

     1 000,00

 

 

926

92601

4210

 

        450,00

 

 

926

92601

6050

       6 000,00 

 

 

 

926

92605

4210

 

 

             500,00

 

926

92605

4300

 

 

         12 800,00

 

 

 

Razem 

     59 291,94 

 521 924,17

        19 229,64

 

4. W § 2  ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 3a otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 2.133.284,48 zł zostanie sfinansowany przychodami: z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 705.069,17 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 246.982,31 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.181.233,00 zł.

7. § 4a otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.395.828,48 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W § 15 zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały - *. Zip

Lista wiadomości
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi dot. utrzymania terenów zielonych i rowów przy drogach gminnych.
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.3.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Gminy Przykona.
w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Psarach
w sprawie zgłoszenia sołectwa Żeroniczki do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
w sprawie: zmiany Gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy lekowej dla mieszkańców Gminy Przykona
w sprawie przekazania mienia zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2020/2021
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona Gmina Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Laski oraz Gąsin Gmina Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Boleszczyn, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Przykona, Psary, Zimotki
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach Laski, Młyniska, Psary, Rogów, Smulsko
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2019 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2019 rok.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przykona na lata 2020-2022
w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Bądków Drugi, Boleszczyn, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Psary, Smulsko, Zimotki
w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona ,oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia raportu monitorującego Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnyc
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Jakubka, Gmina Przykona
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przykona oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2020.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona w latach 2020-2022.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddzialem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona