rok 2020

Uchwała Nr 0007.158.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr 0007.158.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211, art 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1.  W Uchwale nr 0007.122.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 104/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.134.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 113/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 117/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok,  Zarządzeniem Nr 120/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, Uchwałą Nr 0007.141.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 132/2020 Wójta Gminy Przykona z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2020 rok, wprowadza się zmiany: 

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok zwiększa się o 128.175,00 zł, dochody  w kwocie 31.569.428,99 zł, zastępuje się kwotą  31.697.603,99 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.708.458,99 zł, zastępuje się kwotą 30.781.633,99 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 860.970,00 zł, zastępuje się kwotą 915.970,00 zł. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

751

75107

2010

 

10 605,00

 

zlecone

801

80103

2030

 

 

4 806,00

 

801

80104

0670

 

 

40 000,00

 

801

80104

2030

 

4 513,00

 

 

801

80104

2310

 

42 000,00

 

 

801

80149

2030

 

 

1 437,00

 

801

80195

6257

 

46 546,50

 

 

801

80195

6259

 

8 453,50

 

 

852

85202

0690

2 800,00

 

 

 

852

85228

0830

 

2 500,00

 

 

854

85412

0830

27 000,00

 

 

 

855

85502

0940

 

30 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem 

29 800,00

144 618,00

46 243,00

 

2. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dodaje się w § 1 w ust. 2 pkt 3 w brzmieniu:  Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 115.000,00 zł,

4. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zwiększa się o 91.482,00 zł, wydatki w kwocie 33.355.479,30zł, zastępuje się kwotą 33.446.961,30 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.875.061,20 zł, zastępuje się kwotą 29.911.543,20 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie  3.480.418,10 zł, zastępuje się kwotą 3.535.418,10 zł.  W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Dodaje się 

Zwiększa się 

Zmniejsza się 

Uwagi 

 010 

01010

6050

 

10 000,00

 

 

600

60016

4300

 

10 000,00

 

 

600

60017

6050

 

15 000,00

 

 

600

60017

6050

 

 

25000,00

 

630

63003

4110

 

855,00

 

 

630

63003

4120

 

122,00

 

 

630

63003

4170

 

5 000,00

 

 

630

63003

4300

 

10 000,00

 

 

751

75107

3030

10 050,00

 

 

zlecone

751

75107

4110

 

44,46

 

zlecone

751

75107

4120

 

6,37

 

zlecone

751

75107

4170

 

150,00

 

zlecone

751

75107

4210

 

495,22

 

zlecone

751

75107

4410

 

 

100,00

zlecone

751

75107

4700

 

 

41,05

zlecone

754

75412

2820

 

5 000,00

 

 

801

80103

4010

 

4 806,00

4 806,00

 

801

80104

4010

 

4 513,00

4 513,00

 

801

80104

2310

 

42 000,00

 

 

801

80104

2540

 

43 000,00

 

 

801

80104

4220

 

 

40 000,00

 

801

80149

4010

 

1 437,00

1 437,00

 

801

80195

6067

 

46 546,50

 

 

801

80195

6069

 

8 453,50

 

 

852

85202

4330

 

12 000,00

 

 

852

85213

4130

 

350,00

 

 

852

85214

3110

 

5 000,00

 

 

852

85216

3110

 

3 800,00

 

 

854

85412

4300

 

27 000,00

63 250,00

 

855

85502

2910

 

30 000,00

 

 

855

85502

3110

 

5 000,00

 

 

855

85502

3110

 

 

15 000,00

zlecone

855

85502

4110

 

15 000,00

 

zlecone

921

92116

2480

 

 

42 500,00

 

926

92605

2820

 

 

27 500,00

 

 

 

Razem 

10 050,00

305 579,05

224 147,05

 

5. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 1 ust.2 pkt 2 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust.2 pkt 3 uchwały budżetowej wydatki  na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Dodaje się w § 2 w ust. 2 pkt 5 w brzmieniu: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 115.000,00zł.

9. § 3a w brzmieniu: Deficyt budżetu w kwocie 1.749.357,31 zł zostanie sfinansowany przychodami: z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 321.142,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 246.982,31 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.181.233,00 zł.

10. § 4a w brzmieniu: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.011.901,31 zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

11. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. W § 7 plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych, załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załacznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. W § 12 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą,  załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

15. W uchwale Nr 0007.141.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 28 kwietnia 2020 roku w załączniku Nr 8 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 roku” podsumowano:

a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 245.000,00 zł, a winna być 350.000,00 zł,

b) dotacje ogółem na kwotę 852.500,00 zł a winno być 957.500,00 zł.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załaczniki do uchwały - *. Zip

 

 

 

Lista wiadomości
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2019 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2019 rok.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przykona na lata 2020-2022
w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Bądków Drugi, Boleszczyn, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Psary, Smulsko, Zimotki
w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona ,oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia raportu monitorującego Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnyc
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Jakubka, Gmina Przykona
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przykona oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2020.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona w latach 2020-2022.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddzialem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona