rok 2020

Uchwała Nr 0007.161.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr 0007.161.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 i 15, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)  w związku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470)  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót:

1. przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 8,00 zł

2. przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości - 10,00 zł

3. przy zajęciu 1m2 chodnika, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych - 8,00 zł    

4. przy zajęciu 1m2 pobocza i pasa zieleni - 8,00 zł    

5. w odniesieniu dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł

§ 2. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym dróg gminnych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń:

1. infrastruktura telekomunikacyjna – 10,00 zł

2. infrastruktura elektroenergetyczna – 100,00 zł

3. obiekty mostowe i inżynierskie – 200,00 zł

4. pozostałej infrastruktury technicznej – 40 zł

§ 3. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam:

1. powierzchni reklamy 2,00 zł

2. rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego – 0,50 zł

3. obiektu urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł

§ 4. Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności:

1. innych niż wymienione w §1, §2, §3 – 1,00 zł

§ 5. Traci moc uchwała NR 007.146.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 

Lista wiadomości
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2019 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2019 rok.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przykona na lata 2020-2022
w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Bądków Drugi, Boleszczyn, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Psary, Smulsko, Zimotki
w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona ,oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia raportu monitorującego Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnyc
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Jakubka, Gmina Przykona
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przykona oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2020.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona w latach 2020-2022.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddzialem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona