rok 2020

Uchwała Nr 0007.159.2020 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr 0007.159.2020
Rady Gminy Przykona

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026

Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz  art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 0007.121.2019 Rady Gminy Przykona  z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026 zmienionej: Uchwałą 0007.140.2020 Rady Gminy Przykona  z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026, Uchwałą 0007.142.2020 Rady Gminy Przykona  z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026 wprowadza się zmiany:

1. W załączniku nr 1  obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:
w wierszu roku 2020 

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 31.567.946,99zł zastępuje się kwotą 31.697.603,99zł

2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 30.706.976,99zł,, zastępuje się kwotą  30.781.633,99zł,

3) w kolumnie 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę      8.281.651,99zł,zastępuje się kwotą 8.334.008,99zł,

4) w kolumnie 1.1.5 pozostałe dochody bieżące kwotę 13.973.816,00zł, zastępuje się kwotą  13.996.116,00zł,

5) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 860.970,00zł zastępuje się kwotą 915.970,00zł,

6) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 60.000,00zł zastępuje się kwotą 115.000,00zł,

7) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 33.353.997,30zł,  zastępuje się kwotą 33.446.961,30zł,

8) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 29.873.579,20zł,, zastępuje się kwotą 29.911.543,20zł,

9) w kolumnie 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane kwotę 10.147.366,81zł, zastępuje sie kwotą 10.170.506,64zł,

10) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3.480.418,10zł, zastępuje się kwotą 3.535.418,10zł,

11) w kolumnie 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy kwotę 3.480.418,10zł, zastępuje się kwotą 3.535.418,10zł,

12) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -1.786.050,31zł , zastępuje się kwotą -1.749.357,31zł ,

13) w  kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 2.048.594,31zł, zastępuje się kwotą 2.011.901,31zł,

14) w  kolumnie 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 2.048.594,31zł,, zastępuje się kwotą 830.668,31zł,

15) w kolumnie 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu kwotę 1.786.050,31zł,zastępuje się kwotą 568.124,31zł,

16) w kolumnie 4.3 wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy  kwotę 0,00 zł ,zastępuje sie kwota 1.181.233,00 zł

17) w kolumnie 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu kwote 0,00 zł , zastępuje się kwotą 1.181.233,00zł

18) w kolumnie 7.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 833.397,79zł,zastępuje się kwotą 870.090,79zł

19) w  kolumnie 9.2. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy kwotę 60.000,00 zł astępuje się kwotą 115.000,00zł,

20) w  kolumnie 9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę 60.000,00zł, zastępuje się kwotą 115.000,00zł,

21) kolumnie 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę 50.778,00zł, zastępuje się kwotą 97.324,50zł,

22) w  kolumnie 9.4. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy kwotę 60.0000,00zł, zastępuje się kwotą 115.000,00zł,

23) kolumnie 9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę 60.0000,00zł, zastępuje się kwotą 115.000,00zł,

24) kolumnie 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę 50.778,00zł, zastępuje się kwotą 97.324,50zł,

2. Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku      Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do uchwłay - *PDF

 

 

Lista wiadomości
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiocie rozpatrzenia skargi
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2019 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2019 rok.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przykona na lata 2020-2022
w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Bądków Drugi, Boleszczyn, Dąbrowa, Gajówka, Jakubka, Jeziorko, Józefina, Laski, Psary, Smulsko, Zimotki
w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona ,oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia raportu monitorującego Program Rewitalizacji Gminy Przykona na lata 2017-2023
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnyc
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Jakubka, Gmina Przykona
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przykona oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2020 – 2026
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2020.
w sprawie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Przykona w latach 2020-2022.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddzialem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Przykona