Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.46.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 17 KWIETNIA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 0007.46.2019

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 17 KWIETNIA 2019 ROKU

 

      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026

                 Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 0007.19.2019 Rady Gminy Przykona  z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026 zmienionej Uchwałą   Nr 0007.29.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.42.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026,wprowadza się zmiany:

 

W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2019

 

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 28.226.508,14zł zastępuje się kwotą 28.353.239,09zł

2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 27.324.508,14zł, zastępuje się kwotą  

   27.355.239,09zł,

3) w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty kwotę 13.101.103,00zł zastępuje się kwotą 13.292.353,00zł,

4) w kolumnie 1.1.4 z subwencji ogólnej kwotę 5.442.437,00zł zastępuje sie kwotą 5.406.050,00zł

5) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę

    4.792.222,14zł,zastępuje się kwotą 4.760.718,94zł,

6) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 902.000,00zł zastępuje sie kwotą 998.000,00zł,

7) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję kwotę 100.000,00zł zastępuje się kwotą 196.000,00zł.

8) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 31.808.454,29zł, zastępuje się kwotą 32.139.443,46zł,

9) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 27.974.125,14zł, zastępuje się kwotą 27.930.614,31zł,

10) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3.834.329,15zł zastępuje się kwotą 4.208.829,15zł,

11) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -3.581.946,15zł, zastępuje się kwotą -3.786.204,37zł,

12) w  kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 4.663.692,15zł, zastępuje się kwotą 4.867.950,37zł

13) w  kolumnie 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 4.663.692,15zł, zastępuje się kwotą 4.867.950,37zł,

14) w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu kwotę 3.581.946,15zł, zastępuje się kwotą 3.786.204,37zł,

15) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę -649.617,00zł,zastępuje się kwotą -575.375,22zł,

16)  w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 4.014.075,155zł,zastępuje się kwotą 4.292.575,15zł

17) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę

 9.992.664,18zł, zastępuje się kwotą 9.953.317,10zł,

18) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę 3.025.013,50zł zastępuje się kwotą 3.010.255,61zł,

19)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.148.712,52zł zastępuje się kwotą 2.009.704,54zł

20)w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 971.212,52zł zastępuje sie kwotą 892.204,54zł,

21) w kolumnie 11.3.1 majątkowe kwotę 1.177.500,00zł zastępuje sie kwotą 1.117.500,00zł,

22) w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 1.943.500,00zł zastępuje sie kwotą 2.150.500,00zł,

23) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 903.329,15zł zastępuje się kwotą 1.070.829,15zł.

24) w kolumnie 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane  z 

udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i 3 ustawy  kwotę 191.133,14zł

zastępuje się kwotą 123.508,94zł,

25) w  kolumnie 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę 98.974,63zł,

zastępuje się kwotą 105.625,57zł,

26) w kolumnie 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 wynikające wyłącznie z zawartych

umów na realizację programu , projektu lub zadania kwotę 98.974,63zł, zastępuje się kwotą 105.625,57zł,

27) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z kwotę 195.681,15zł,

zastępuje się  kwotą 116.879,54zł,

27) w kolumnie 12.3.1  finansowane  środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę

166.131,43zł, zastępuje się kwotą 98.974,65zł,

28) w kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania wynikające wyłącznie        z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt.2 ustawy kwotę 166.131,43zł, zastępuje się kwotą 98.974,65zł,

29) w kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami kwotę 13.644,02zł zastępuje się kwotą 17.904,89zł,

30)  w kolumnie 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę 13.644,02zł zastępuje się kwotą 17.904,89zł,

 

 w wierszu roku 2020

 

1)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.333.176,00zł zastępuje się kwotą 1.279.800,00zł

2)w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 63.176,00zł zastępuje sie kwotą 9.800,00zł,

3) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z kwotę 53.376,00zł,

zastępuje się  kwotą 0,00zł,

4) w kolumnie 12.3.1  finansowane  środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę

45.369,60zł, zastępuje się kwotą 0,00zł,

5) w kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt.2 ustawy kwotę 45.369,60zł, zastępuje się kwotą 0,00zł,

6) w kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami kwotę 8.006,40zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

7)  w kolumnie 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę 8.006,40zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

 

w wierszu roku 2021

 

1)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 27.744,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł

2)w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 27.744,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

3) w kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z kwotę 27.744,00zł,

zastępuje się  kwotą 0,00zł,

4) w kolumnie 12.3.1  finansowane  środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę

23.582,40zł, zastępuje się kwotą 0,00zł,

5) w kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt.2 ustawy kwotę 23582,40zł, zastępuje się kwotą 0,00zł,

6) w kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami kwotę 4.161,60zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

7)  w kolumnie 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę 4.161,60zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

 

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

 

w wierszu 1 wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 5.070.870,78zł zastępuje się kwotą 4.820.953,24zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.148.712,52zł, zastępuję się kwotą 2.009.704,54zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.333.176,00zł, zastępuję się kwotą 1.279.800,00zł,

- w kolumnie limit 2021 kwotę 27.744.,00zł, zastępuję się kwotą 0,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.342.024,11zł zastępuje się kwotą 1.978.611,26zł,

 

- w wierszu 1.a wydatki bieżące

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.352.370,78zł zastępuje się kwotą 2.162.453,24zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 971.212,52zł zastępuję się kwotą 892.204,54zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 63.176,00zł, zastępuję się kwotą 9.800,00zł,

- w kolumnie limit 2021 kwotę 27.744,00zł, zastępuję się kwotą 0,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 459.698,07zł zastępuje się kwotą 313.250,00zł,

 

- w wierszu 1.a wydatki majątkowe

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.718.500,00zł zastępuje się kwotą 2.658.500,00zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.177.500,00zł zastępuję się kwotą 1.117.500,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 1.882.326,04zł zastępuje się kwotą 1.665.361,26zł,

 

- w wierszu 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z czego:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 227.101,78zł zastępuje się kwotą 37.184,24zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 95.087,52zł zastępuję się kwotą 16.079,54zł

- w kolumnie limit 2020 kwotę 53.376,00zł, zastępuję się kwotą 0,00zł,

- w kolumnie limit 2021 kwotę 27.744,00zł, zastępuję się kwotą 0,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 146.448,07zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

 

- w wierszu 1.1.1 wydatki bieżące

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 227.101,78zł zastępuje się kwotą 37.184,24zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 95.087,52zł zastępuję się kwotą 16.079,54zł

- w kolumnie limit 2020 kwotę 53.376,00zł, zastępuję się kwotą 0,00zł,

- w kolumnie limit 2021 kwotę 27.744,00zł, zastępuję się kwotą 0,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 146.448,07zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

 

 - wierszu 1.1.1.4"Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"

 -w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 41.311,78zł, zastępuje się kwotą 37.184,24zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 16.079,52zł,zastępuję się kwotą 16.079,54zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 11.952,07zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

 

- w wierszu 1.1.1.5 "Intjo - Nasza przyszłość" dokonuje się likwidacji przedsięwzięcia i tak

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 185.790,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 79.008,00zł zastępuję się kwotą 0,00zł

- w kolumnie limit 2020 kwotę 53.376,00zł, zastępuję się kwotą 0,00zł,

- w kolumnie limit 2021 kwotę 27.744,00zł, zastępuję się kwotą 0,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 134.496zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

 

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 4.843.769,00zł zastępuje się kwotą 4.783.769,00zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.053.625,00zł,, zastępuję się kwotą 1.993.625,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.195.576,04zł, zastępuję się kwotą 1.978.611,26zł,

 

- w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.718.500,00zł,zastępuje się kwotą 2.658.500,00zł,

- w kolumnie Limit 2019 kwotę 1.177.500,00zł zastępuje się kwotą 1.117.500,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 1.882.326,04zł,zastępuje się kwotą 1.665.361,26zł

 

- w wierszu 1.3.2.14 " Modernizacja zewnętrznych ciagów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy Przykona"

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 230.000,00zł,zastępuje się kwotą 170.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2019 kwotę 230.000,00zł,zastępuje się kwotą 170.000,00zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 230.000,00zł,zastępuje się kwotą 13.035,22zł

 

 

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Maksymilian Majchrzak
Przewodniczący Rady Gminy

 

Do pobrania:
1) Załączniki do Uchwały