rok 2019

Uchwała NR 0007.116.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR 0007.116.2019

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 28 LISTOPADA 2019 ROKU

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026

Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 0007.19.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026 zmienionej Uchwałą Nr 0007.29.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.42.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.46.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.56.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.67.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.71.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.100.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 9 października 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.112.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026 wprowadza się zmiany:

 

1.W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2019

 

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 30.672.205,55zł zastępuje się kwotą 31.088.190,55zł

2) w kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 29.524.404,04zł, zastępuje się kwotą

30.367.082,04zł,

3) w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty kwotę 13.458.153,00zł, zastępuje się kwotą 13.754.553,00zł,

4) w kolumnie 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości kwotę 11.294.000,00zł zastępuje się kwotą 11.336.000,00zł,

5) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę

6.611.926,43zł,zastępuje się kwotą 7.151.404,43zł,

6) w kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 1.147.801,51zł zastępuje się kwotą 721.108,51zł

7) w kolumnie 1.2.1 ze sprzedaży majątku kwotę 800.000,00zł zastępuje się kwotą 150.000,00zł

8) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 345.801,51zł,zastępuje się kwotą 569.108,51zł,

9) w kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 34.082.922,21zł, zastępuje się kwotą 34.668.900,21zł,

10) w kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 30.684.579,96zł, zastępuje się kwotą 31.351.057,96zł,

11) w kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3.398.342,25zł zastępuje się kwotą 3.317.842,25zł,

12) w kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -3.410.716,66zł, zastępuje się kwotą -3.580.709,66zł,

13) w kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 4.492.462,66zł, zastępuje się kwotą 4.662.455,66zł

14) w kolumnie 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 4.492.462,66zł, zastępuje się kwotą 4.662.455,66zł,

15) w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu kwotę 3.410.716,66zł, zastępuje się kwotą 3.580.709,66zł,

16) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę -1.160.175,92zł,zastępuje się kwotą -983.975,92zł,

17) w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 3.332.286,74zł,zastępuje się kwotą 3.678.479,74zł

18) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę

 10.332.838,95zł, zastępuje się kwotą 10.326.892,45zł,

19)w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego kwotę 3.070.395,61zł, zastępuje się kwotą 3.072.454,16,61zł,

20) w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.065.648,49zł zastępuje się kwotą 2.035.408,49zł,

21) w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 1.229.252,54zł zastępuje sie kwotą 1.217.012,54zł,

22)w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 836.395,95zł zastępuje sie kwotą 818.395,95zł,

23) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 683.742,25zł zastępuje się kwotą 603.242,25zł.

 

w wierszu roku 2020

1)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.079.471,00zł zastępuje się kwotą 2.091.711,00zł,

2) w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 1.024.271,00zł zastępuje sie kwotą 1.036.511,00zł,

 

 

2. Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

 

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 6.931.218,19zł zastępuje się kwotą 6.913.218,19zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.065.648,49zł, zastępuję się kwotą 2.035.408,49zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 2.079.471,00zł, zastępuję się kwotą 2.091.711,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.587.957,21zł zastępuje się kwotą 2.567.921,99zł,

 

- w wierszu 1.a wydatki bieżące

- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.229.252,54zł, zastępuję się kwotą 1.217.012,54zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.024.271,00zł, zastępuję się kwotą 1.036.511,00zł,

 

-w wierszu 1b wydatki majątkowe:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.109.795,95zł zastępuje się kwotą 3.091.795,95zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 836.395,95zł zastępuję się kwotą 818.395,95zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.140.057,21zł zastępuje się kwotą 2.120.021,99zł,

 

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 6.894.033,95zł zastępuje się kwotą 6.876.033,95zł

- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.049.568,95zł,, zastępuję się kwotą 2.019.328,95zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 2.079.471,00zł, zastępuję się kwotą 2.091.711,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 2.587.957,21zł, zastępuję się kwotą 2.567.921,99zł,

 

- w wierszu 1.3.1wydatki bieżące

- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.213.173,00zł, zastępuję się kwotą 1.200.933,00zł,

- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.024.271,00zł, zastępuję się kwotą 1.036.511,00zł,

 

- w wierszu 1.3.1.17 " Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Dąbrowa, Młyniska, Olszówka, Psary i Rogów "

 -w kolumnie Limit 2019 kwotę 8.640,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł

- w kolumnie Limit 2020 kwotę 0,00zł,zastępuje się kwotą 8.640,00zł.

 

- w wierszu 1.3.1.18 " Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki "

 -w kolumnie Limit 2019 kwotę 10.700,00zł zastępuje się kwotą 7.100,00zł

- w kolumnie Limit 2020 kwotę 0,00zł,zastępuje się kwotą 3.600,00zł.

 

- w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.109.795,95zł,zastępuje się kwotą 3.091.795,95zł,

- w kolumnie limit 2019 kwotę 836.395,95zł zastępuję się kwotą 818.395,95zł,

- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 2.140.057,21zł,zastępuje się kwotą 2.120.021,99zł.

 

- w wierszu 1.3.2.14 "Modernizacja zewnętrznych ciagów komunikacyjnych w budynku Urzędu Gminy Przykona"

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 170.000,00zł zastępuje się kwotą 159.000,00zł,

- w kolumnie Limit 2019 kwotę 170.000,00zł zastępuje się kwotą 159.000,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 13.035,22zł zastępuje sie kwotą 0,00zł,

 

- w wierszu 1.3.2.15 "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Laski"

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 622.500,00zł zastępuje się kwotą 615.500,00zł,

- w kolumnie Limit 2019 kwotę 602.500,00zł zastępuje się kwotą 595.500,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 39.326,04zł zastępuje sie kwotą 32.326,04zł,

 

4. Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *. PDF

Lista wiadomości
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Związek Gmin Powiatu Tureckiego”
w sprawie powierzenia Gminie Kawęczyn realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie gm. Kawęczyn
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2020-2024
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/184/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2019/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów Dąbrowa, Gajówka, Laski, Przykona, Rogów i Smulsko
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zimotki, Gmina Przykona
zmieniająca uchwałę nr 0007.253.2018 Rady Gminy Przykona w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Laski do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Boleszczyn w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Przykonie.
w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacji z placem zabaw w miejscowości Laski
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski Gmina Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Przykona do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Turku
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023
w sprawie nadania statutu sołectwa Żeroniczki
w sprawie nadania statutu sołectwa Wichertów.
w sprawie nadania statutu sołectwa Smulsko.
w sprawie nadania statutu sołectwa Sarbice.
w sprawie nadania statutu sołectwa Rogów.
w sprawie nadania statutu sołectwa Radyczyny.
w sprawie nadania statutu sołectwa Psary.
w sprawie nadania statutu sołectwa Przykona.
w sprawie nadania statutu sołectwa Posoka.
w sprawie nadania statutu sołectwa Olszówka.
w sprawie nadania statutu sołectwa Laski
w sprawie nadania statutu sołectwa Kaczki Plastowe
w sprawie nadania statutu sołectwa Gąsin
w sprawie nadania statutu sołectwa Dąbrowa.
w sprawie nadania statutu sołectwa Boleszczyn.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Pierwszy.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Drugi.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, Gmina Przykona
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Żeroniczki i Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2018 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2018 rok.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 8 maja 2019 roku i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie nadania statutu sołectwa Ewinów – Trzymsze.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, Gąsin oraz Przykona, Gmina Przykona
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Psary, Wichertów, Smulsko, Bądków Drugi, Olszówka, Laski oraz Rogów, Gmina Przykona
w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddzialem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2019.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona oraz Zimotki, gmina Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie do prowadzenia indywidualnych postępowań w zakresie administracji publicznej oraz wydawania decyzji
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026