rok 2019

UCHWAŁA NR 0007.71.2019 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 21 SIERPNIA 2019 ROKU

 

UCHWAŁA NR 0007.71.2019
RADY GMINY PRZYKONA
Z DNIA 21 SIERPNIA 2019 ROKU

     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026 

 

                Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:
§ 1. W Uchwale 0007.19.2019 Rady Gminy Przykona  z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026 zmienionej Uchwałą               Nr 0007.29.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.42.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.46.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.56.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026, Uchwałą Nr 0007.67.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 -2026wprowadza się zmiany:

W załączniku nr 1  obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2019

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 28.737.408,30zł zastępuje się kwotą 29.221.621,96zł
2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 27.739.408,30zł, zastępuje się kwotą   
   28.105.021,96zł,
3) w kolumnie 1.1.3 podatki i opłaty kwotę 13.442.353,00zł,zastępuje się kwotą 13.458.153,00zł,
4) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę
    4.965.688,15zł,zastępuje się kwotą 5.315.501,81zł,
5) w  kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 998.000,00zł, zastępuje się kwotą 1.116.600,00zł,
6) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 196.000,00zł,zastępuje się kwotą 314.600,00zł
7) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 32.523.612,47zł, zastępuje się kwotą 33.339.590,33zł,
8) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 28.627.248,52zł, zastępuje się kwotą 29.354.274,83zł,
9) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 3.896.364,15zł zastępuje się kwotą 3.985.315,50zł,
10) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -3.786.204,37zł, zastępuje się kwotą -4.117.968,37zł,
11) w  kolumnie 4 przychody budżetu kwotę 4.867.950,37zł, zastępuje się kwotą 5.199.714,37zł
12) w  kolumnie 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 4.867.950,37zł, zastępuje się kwotą 5.199.714,37zł,
13) w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu kwotę 3.786.204,37zł, zastępuje się kwotą 4.117.968,37zł,
14) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę -887.840,22zł,zastępuje się kwotą -1.249.252,87zł,
15)  w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 3.980.110,15zł,zastępuje się kwotą 3.950.461,50zł
16) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę
 9.957.284,04zł, zastępuje się kwotą 10.219.860,54zł,
17) w kolumnie 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorzadu terytorialnego kwotę 3.009.755,61zł, zastępuje się kwotą 3.073.395,61zł,
18)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 2.198.792,54zł zastępuje się kwotą 2.328.218,54zł,
19)  w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 1.081.292,54zł zastępuje sie kwotą 1.222.118,54zł,
20) w kolumnie 11.3.2 majątkowe kwotę 1.117.500,00zł zastępuje sie kwotą 1.106.100,00zł,
21) w kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 2.150.500,00zł zastępuje się kwotą 2.139.100,00zł
22) w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 778.364,15zł zastępuje się kwotą 878.715,50zł,
w wierszu roku 2020
1)w kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem , o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kwotę 1.994.331,00zł zastępuje się kwotą 2.205.570,00zł,
2)  w kolumnie 11.3.1 bieżące kwotę 724.331,00zł zastępuje sie kwotą 935.570,00zł,


Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.


2.W § 2 w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 6.032.022,24zł zastępuje się kwotą 6.372.687,24zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.198.792,54zł, zastępuję się kwotą 2.328.218,54zł,
- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.994.331,00zł, zastępuję się kwotą 2.205.570,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 3.087.880,26zł zastępuje się kwotą 2.007.426,26zł,

- w wierszu 1.a wydatki bieżące
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.373.522,24zł zastępuje się kwotą 3.725.587,24zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.081.292,54zł, zastępuję się kwotą 1.222.118,54zł,
- w kolumnie limit 2020 kwotę 724.331,00zł, zastępuję się kwotą 935.570,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 1.422.519,00zł zastępuje się kwotą 352.065,00zł,

-w wierszu 1b wydatki majątkowe:
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.658.500,00zł zastępuje się kwotą
2.647.100,00zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.117.500,00zł zastępuję się kwotą 1.106.100,00zł,

- w wierszu 1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z czego:
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 5.994.838,00zł zastępuje się kwotą 6.335.503,00zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 2.182.713,00zł,, zastępuję się kwotą 2.312.139,00zł,
- w kolumnie limit 2020 kwotę 1.994.331,00zł,, zastępuję się kwotą 2.205.570,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 3.087.880,26zł, zastępuję się kwotą 2.007.426,26zł,

- w wierszu 1.3.1wydatki bieżące
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 3.336.338,00zł zastępuje się kwotą 3.688.403,00zł
- w kolumnie limit 2019 kwotę 1.065.213,00zł, zastępuję się kwotą 1.206.039,00zł,
- w kolumnie limit 2020 kwotę 724.331,00zł, zastępuję się kwotą 935.570,00zł,

- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 1.422.519,00zł, zastępuję się kwotą 352.065,00zł,

- w wierszu 1.3.1.21 " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  położonych na terenie gminy Przykona   "
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 1.389.799,00zł, zastępuje się kwotą 0,00zł,

- w wierszu 1.3.1.22 " Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko. "
- w kolumnie limit zobowiązań się kwotę 14.392,00zł zastępuje się kwotą 0,00zł,

- w wierszu 1.3.1.23 " Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki. "
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 18.328,00zł, zastępuje się kwotą 0,00zł,

dodaje się nowe  zadanie
- w wierszu 1.3.1.24 " Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w roku szkolnym 2019/2020. "
 -w kolumnie łączne nakłady finansowe wprowadza się kwotę  352.065,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 wprowadza się kwotę 140.826,00zł,
- w kolumnie Limit 2020 wprowadza się kwotę 211.239,00,zł,
- w kolumnie limit zobowiązań wprowadza się kwotę 352.065,00zł

- w wierszu 1.3.2 wydatki majątkowe
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 2.658.500,00zł,zastępuje się kwotą 2.647.100,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 kwotę 1.117.500,00zł zastępuje się kwotą 1.106.100,00zł,
- w kolumnie Limit zobowiązań kwotę 1.665.361,26zł,zastępuje się kwotą 1.655.361,26zł.

- w wierszu 1.3.2.18 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rogów, Sarbice, Radyczyny Kolonia, Bądków Drugi, Przykona-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Przykonie
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 22.000,00zł,zastępuje się kwotą 12.300,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 kwotę kwotę 10.000,00zł,zastępuje się kwotą 300,00zł,
- w kolumnie limit zobowiązań kwotę 10.000,00zł, zastępuje się kwotą 0,00zł,

- w wierszu 1.3.2.19 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rogów, Sarbice, Radyczyny Kolonia, Bądków Drugi, Przykona-Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rogowie
- w kolumnie Łączne nakłady finansowe kwotę 104.000,00zł,zastępuje się kwotą 102.300,00zł,
- w kolumnie Limit 2019 kwotę kwotę 2.000,00zł,zastępuje się kwotą 300,00zł,

Jednolite brzmienie załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF określone jest w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.PDF

 

 

Lista wiadomości
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Związek Gmin Powiatu Tureckiego”
w sprawie powierzenia Gminie Kawęczyn realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie gm. Kawęczyn
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2020-2024
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/184/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2019/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów Dąbrowa, Gajówka, Laski, Przykona, Rogów i Smulsko
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zimotki, Gmina Przykona
zmieniająca uchwałę nr 0007.253.2018 Rady Gminy Przykona w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Laski do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Boleszczyn w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Przykonie.
w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacji z placem zabaw w miejscowości Laski
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski Gmina Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Przykona do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Turku
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023
w sprawie nadania statutu sołectwa Żeroniczki
w sprawie nadania statutu sołectwa Wichertów.
w sprawie nadania statutu sołectwa Smulsko.
w sprawie nadania statutu sołectwa Sarbice.
w sprawie nadania statutu sołectwa Rogów.
w sprawie nadania statutu sołectwa Radyczyny.
w sprawie nadania statutu sołectwa Psary.
w sprawie nadania statutu sołectwa Przykona.
w sprawie nadania statutu sołectwa Posoka.
w sprawie nadania statutu sołectwa Olszówka.
w sprawie nadania statutu sołectwa Laski
w sprawie nadania statutu sołectwa Kaczki Plastowe
w sprawie nadania statutu sołectwa Gąsin
w sprawie nadania statutu sołectwa Dąbrowa.
w sprawie nadania statutu sołectwa Boleszczyn.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Pierwszy.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Drugi.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, Gmina Przykona
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Żeroniczki i Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2018 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2018 rok.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 8 maja 2019 roku i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie nadania statutu sołectwa Ewinów – Trzymsze.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, Gąsin oraz Przykona, Gmina Przykona
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Psary, Wichertów, Smulsko, Bądków Drugi, Olszówka, Laski oraz Rogów, Gmina Przykona
w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddzialem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2019.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona oraz Zimotki, gmina Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie do prowadzenia indywidualnych postępowań w zakresie administracji publicznej oraz wydawania decyzji
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026