rok 2019

UCHWAŁA NR 0007.57.2019 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 28 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR 0007.57.2019

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów, zwany dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona.

2. Obszary objęte planem określa załącznik nr 1 do uchwały o którym mowa w ust. 3.

3. Integralnym załącznikiem nr 1 do uchwały jest rysunek planu zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów", sporządzony na mapie w skali 1:1000.

4. Załącznikiem nr 2 do uchwały są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu.

5. Załącznikiem nr 3 do uchwały są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu z dopuszczeniem wysunięcia takich elementów jak: niezabudowane schody i balkony oraz pochylnie i spoczniki, gzymsy, okapy, filary które mogą zostać wysunięte do 1,5 m poza linię zabudowy;

2. obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć taką nieprzekraczalną linię zabudowy, na której musi się znajdować przynajmniej 50% długości frontowej ściany budynku mieszkalnego;

3. powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi łącznie wszystkich budynków na działce budowlanej na powierzchni terenu;

4. dachach symetrycznych - należy przez to rozumieć dachy o jednakowym kącie pochylenia głównych połaci;

5. tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej.

§ 3. W planie nie ustala się:

1. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, gdyż na obszarze opracowania nie ma przestrzeni publicznych;

2. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, gdyż na obszarze opracowania takie tereny i obszary nie występują;

3. sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, gdyż na obszarze opracowania nie przewiduje się takiej formy użytkowania i zagospodarowania;

4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej, gdyż na obszarze opracowania nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki oraz dobra kultury współczesnej.

§ 4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu:

1. przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi i cyfrowymi;

2. granice obszaru objętego planem;

3. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

4. nieprzekraczalne linie zabudowy;

5. obowiązujące linie zabudowy;

6. strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia.

§ 5. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

3) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 6 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 2 pkt 2, nie mniejszą niż 1500 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej - klasy dojazdowej - oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD-D, z terenów dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych poza zakresem planu;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

3) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 6 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 4 pkt 2, nie mniejszą niż 1000 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenów dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych poza zakresem planu;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

6) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów budowlanych zgodnie z parametrami określonymi w ust. 3.

5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN, 4MN, 11MN, 12MN, 13MN, 15MN, 27MN, 28MN ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

3) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 6 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 6 pkt 2, nie mniejszą niż 800 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenów dróg publicznych - klasy dojazdowej - oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW, z terenów dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych poza zakresem planu;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN, 4MN, 11MN, 12MN, 13MN, 15MN, 27MN, 28MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

6) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów budowlanych zgodnie z parametrami określonymi w ust. 5.

7. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

3) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 6 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 8 pkt 2, nie mniejszą niż 700 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej - klasy dojazdowej - oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD-D, z terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDW, 3KDW, 4KDW, z terenów dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych poza zakresem planu;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

8. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

6) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów budowlanych zgodnie z parametrami określonymi w ust. 7.

9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14MN ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

3) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 6 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 10 pkt 2, nie mniejszą niż 1500 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej lub wewnętrznej zlokalizowanej poza zakresem opracowania planu, z uwzględnieniem ust. 9 pkt 16;

16) zakaz obsługi komunikacyjnej z terenu drogi krajowej nr 72;

17) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

6) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów budowlanych zgodnie z parametrami określonymi w ust. 9.

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 20MN ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących;

3) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 6 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 12 pkt 2, nie mniejszą niż 1500 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej, drogi krajowej nr 72, zlokalizowanej poza zakresem planu poprzez wspólny zjazd do działek 257/11 i 257/13;

16) zakaz lokalizacji nowych włączeń do drogi krajowej nr 72;

17) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

12. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 20MN dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§ 6. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 4MN/U ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budynków mieszkalno-usługowych wolno stających;

3) lokalizację budynków usługowych, gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków usługowych, gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 8 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków usługowych, gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 2 pkt 2, nie mniejszą niż 700 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KDW, 4KDW oraz z terenów dróg publicznych lub wewnętrznych zlokalizowanych poza zakresem planu;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 4MN/U dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN/U ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budynków mieszkalno-usługowych wolno stających;

3) lokalizację budynków usługowych, gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków usługowych, gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 8 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków usługowych, gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 4 pkt 2, nie mniejszą niż 1000 m2;

15) obsługę komunikacyjną z terenu drogi tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD-Z;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN/U dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN/U ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej;

2) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budynków mieszkalno-usługowych wolno stających;

3) lokalizację budynków usługowych, gospodarczych, garażowych lub gospodarczo-garażowych;

4) minimalną intensywność zabudowy 0,05;

5) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

6) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

8) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

9) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych nie większą niż 10 m;

10) lokalizację budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych z dachami stromymi symetrycznymi dwuspadowymi lub wielospadowymi, pokrytymi dachówką lub materiałem dachówkopodobnym i kącie nachylenia od 20 do 45 stopni lub budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych z dachami płaskimi o kącie nachylenia do 12 stopni;

11) liczbę kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych nie większą niż 2;

12) wysokość budynków usługowych, gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większą niż 8 m;

13) kąt nachylenia połaci dachowych budynków usługowych, gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych nie większy niż 45 stopni;

14) powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działki o której mowa ust. 6 pkt 2, nie mniejszą niż 1500 m2;

18) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej, drogi krajowej nr 72, zlokalizowanej poza zakresem planu, poprzez istniejący zjazd do działek 257/9;

15) zakaz lokalizacji nowych włączeń do drogi krajowej nr 72;

16) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN/U dopuszcza się:

1) lokalizację budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy bocznej lub tylnej granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od tych granic;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2 z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

6) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów budowlanych zgodnie z parametrami określonymi w ust. 5.

§ 7. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM ustala się:

1) przeznaczenie - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2) lokalizację budynków mieszkaniowych oraz budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych i inwentarskich;

3) minimalną intensywność zabudowy 0,01;

4) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

7) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

8) wysokość budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większą niż 10 m;

9) wysokość budynków inwentarskich nie większą niż 12 m;

10) kąt nachylenia połaci dachowych budynków nie większy niż 45 stopni;

11) wysokość całkowitą budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych nie większą niż 15 m;

12) zakaz lokalizacji komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego;

13) obsługę komunikacyjną z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDW, z terenu drogi publicznej, drogi krajowej nr 72, zlokalizowanej poza zakresem planu poprzez istniejące zjazdy;

18) zakaz lokalizacji nowych włączeń do drogi krajowej nr 72;

14) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM dopuszcza się:

1) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

2) lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

6) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2;

7) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów budowlanych zgodnie z parametrami określonymi w ust. 1.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3RM ustala się:

1) przeznaczenie - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

2) lokalizację budynków mieszkaniowych oraz budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo-garażowych i inwentarskich;

3) minimalną intensywność zabudowy 0,01;

4) maksymalną intensywność zabudowy 0,6;

5) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej;

7) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy oraz z uwzględnieniem §18;

8) wysokość budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo-garażowych nie większą niż 10 m;

9) wysokość budynków inwentarskich nie większą niż 12 m;

10) kąt nachylenia połaci dachowych budynków nie większy niż 45 stopni;

11) wysokość całkowitą budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych nie większą niż 15 m;

12) zakaz lokalizacji komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego;

13) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej zlokalizowanej poza zakresem planu;

14) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3RM dopuszcza się:

1) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

2) lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

6) lokalizację tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 4 m2;

7) adaptację, przebudowę oraz rozbudowę istniejących obiektów budowlanych zgodnie z parametrami określonymi w ust. 3.

§ 8. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R ustala się:

1) przeznaczenie - tereny rolnicze;

2) zakaz lokalizacji budynków;

3) zakaz lokalizacji komór fermentacyjnych i zbiorników biogazu rolniczego.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R dopuszcza się:

1) lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych z uwzględnieniem §18, których wysokość nie może przekraczać 10 metrów;

2) wydzielenie działki budowlanej pod obiekty infrastruktury technicznej o powierzchni nie mniejszej niż 6 m2;

3) lokalizację stawów, rowów, kanałów wraz z urządzeniami wodnymi;

4) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

5) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

6) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

7) możliwość przebudowy istniejących urządzeń wodnych.

§ 9. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL ustala się:

1) przeznaczenie - tereny leśne;

2) zakaz lokalizacji budynków.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 10. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZP ustala się:

1) przeznaczenie - teren zieleni urządzonej;

2) zakaz lokalizacji budynków;

3) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki budowlanej.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZP dopuszcza się:

1) dróg rowerowych;

2) obiektów małej architektury;

3) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

4) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

5) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 11. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RI, 2RI ustala się:

1) przeznaczenie - tereny urządzeń polowych obsługujących uprawy polowe, w tym urządzenia melioracyjne i ich obsługa;

2) zakaz lokalizacji budynków;

3) zakaz lokalizacji ogrodzeń.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RI, 2RI dopuszcza się:

1) lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych, których wysokość nie może przekraczać 10 metrów

2) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

3) lokalizację dojść, dojazdów i urządzeń budowlanych;

4) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5) możliwość przebudowy istniejących urządzeń wodnych.

§ 12. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E ustala się:

1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;

2) lokalizację budowli lub budynków stacji transformatorowo-rozdzielczej;

1) minimalną intensywność zabudowy wynoszącą 0,005;

2) maksymalną intensywność zabudowy wynoszącą 0,8;

3) powierzchni zabudowy nie większą niż 80% powierzchni działki budowlanej;

4) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;

5) usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy;

6) wysokość budynków nie większą niż 4,0 m oraz dowolną formę dachów;

7) obsługę komunikacyjną z terenu drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD-D.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1E dopuszcza się lokalizację budowli i urządzeń budowlanych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 13. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-Z ustala się przeznaczenie - tereny dróg publicznych - klasy Z - zbiorczej.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KD-Z dopuszcza się:

1) lokalizację budowli i urządzeń budowlanych związanych z funkcjonowaniem terenu oznaczonego symbolem KD-Z;

2) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

3) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;

4) lokalizację ścieżek rowerowych;

5) lokalizację obiektów małej architektury.

§ 14. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D ustala się przeznaczenie - tereny dróg publicznych - klasy D - dojazdowej.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D dopuszcza się:

1) lokalizację budowli i urządzeń budowlanych związanych z funkcjonowaniem terenów oznaczonych symbolem KD-D;

2) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

3) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;

4) lokalizację ścieżek rowerowych;

5) lokalizację obiektów małej architektury.

§ 15. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW ustala się przeznaczenie - teren drogi wewnętrznej.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW dopuszcza się:

1) lokalizację budowli i urządzeń budowlanych związanych z funkcjonowaniem terenów oznaczonych symbolem KDW;

2) lokalizację urządzeń melioracji wodnych;

3) lokalizację sieci infrastruktury technicznej;

4) lokalizację ścieżek rowerowych;

5) lokalizację obiektów małej architektury.

§ 16. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 80 do 100 stopni lub równolegle do granic działek sąsiednich;

2. powierzchnie działek budowlanych, nie mniejsze niż:

1) 700 m2 - na terenach oznaczonych symbolami 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 24MN, 26MN, 1MN/U, 4MN/U,

2) 800 m2 - na terenach oznaczonych symbolami 3MN, 4MN, 11MN, 12MN, 13MN, 15MN, 27MN, 28MN,

3) 1000 m2 - na terenach oznaczonych symbolami 2MN, 2MN/U,

4) 1500 m2 - na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 14MN, 20MN, 3MN/U,

5) 6m2 - na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U dla działek wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej;

3. szerokość frontów działek nie mniejsza niż:

1) 20 m - na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U,

2) 2 m - na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U dla działek wydzielanych na cele lokalizowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej.

§ 17. W zakresie lokalizacji miejsc do parkowania:

1. ustala się lokalizację miejsc postojowych w liczbie nie mniejszej niż dwa miejsca postojowe na jedno mieszkanie - dla terenów oznaczonych symbolami MN i RM;

2. ustala się lokalizację miejsc postojowych w liczbie nie mniejszej niż dwa miejsca postojowe na jedno mieszkanie i trzy miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej - dla terenów oznaczonych symbolami MN/U;

3. ustala się lokalizację stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4. ustala się lokalizację miejsc postojowych poza powierzchnią biologicznie czynną z uwzględnieniem pkt 4;

5. miejsca postojowe realizowane w budynkach garażowych i gospodarczo-garażowych wliczane są do miejsc postojowych o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 18. Wyznacza się, zgodnie z rysunkiem planu, strefę kontrolowaną gazociągu wysokiego ciśnienia, o szerokości 30 metrów (po 15 metry od osi gazociągu w obu kierunkach), określoną na rysunku planu, w której:

1. ustala się lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia zgodnie z rysunkiem planu;

2. ustala się zakaz podejmowania jakiejkolwiek działalności mogącej zagrozić trwałości i funkcjonowaniu gazociągu wysokiego ciśnienia,

3. ustala się zakaz nasadzeń drzew;

4. dopuszcza się możliwość eksploatacji, modernizacji i rozbudowy gazociągu wysokiego ciśnienia.

§ 19. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu:

1. dopuszcza się roboty budowlane związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej;

2. ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

3. ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt. 4;

4. dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z własnych ujęć wody jeżeli warunki techniczne lub ekonomiczne nie pozwalają na zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej;

5. ustala się odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt. 6;

6. dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych jeżeli warunki techniczne lub ekonomiczne nie pozwalają na odprowadzenie ich do kanalizacji sanitarnej;

7. dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowych oczyszczalni ścieków;

8. ustala się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt. 9;

9. w przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych;

10. ustala się zastosowanie do wytwarzania energii cieplnej nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń, takich jak: olej opałowy, gaz, energia elektryczna oraz odnawialne źródła energii oraz paliwa stałe, w przypadku których wskazane jest stosowanie wysokosprawnych kotłów;

11. ustala się sposób zagospodarowania odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przykona oraz przepisami odrębnymi.

§ 20. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami RM ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów zabudowy zagrodowej.

§ 21. Ustala się zagospodarowanie terenów w sposób spełniający wymogi ochrony określone dla Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 Zbiornika Turek - Konin - Koło, którego głębokość występowania wód wynosi od 5 m do 150 m.

§ 22. Ustala się zagospodarowanie terenów w sposób spełniający wymogi ustanowione dla udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Adamów- Soczewka Rogi" WB 428.

§ 23. Ustala się obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym lokalizacji wszystkich stałych i tymczasowych obiektów budowlanych o wysokości nad poziomem terenu wynoszącej 50 metrów i więcej.

§ 24. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Związek Gmin Powiatu Tureckiego”
w sprawie powierzenia Gminie Kawęczyn realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie gm. Kawęczyn
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2020-2024
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/184/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2019/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów Dąbrowa, Gajówka, Laski, Przykona, Rogów i Smulsko
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zimotki, Gmina Przykona
zmieniająca uchwałę nr 0007.253.2018 Rady Gminy Przykona w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Laski do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Boleszczyn w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Przykonie.
w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacji z placem zabaw w miejscowości Laski
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski Gmina Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Przykona do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Turku
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023
w sprawie nadania statutu sołectwa Żeroniczki
w sprawie nadania statutu sołectwa Wichertów.
w sprawie nadania statutu sołectwa Smulsko.
w sprawie nadania statutu sołectwa Sarbice.
w sprawie nadania statutu sołectwa Rogów.
w sprawie nadania statutu sołectwa Radyczyny.
w sprawie nadania statutu sołectwa Psary.
w sprawie nadania statutu sołectwa Przykona.
w sprawie nadania statutu sołectwa Posoka.
w sprawie nadania statutu sołectwa Olszówka.
w sprawie nadania statutu sołectwa Laski
w sprawie nadania statutu sołectwa Kaczki Plastowe
w sprawie nadania statutu sołectwa Gąsin
w sprawie nadania statutu sołectwa Dąbrowa.
w sprawie nadania statutu sołectwa Boleszczyn.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Pierwszy.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Drugi.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, Gmina Przykona
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Żeroniczki i Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2018 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2018 rok.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 8 maja 2019 roku i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie nadania statutu sołectwa Ewinów – Trzymsze.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, Gąsin oraz Przykona, Gmina Przykona
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Psary, Wichertów, Smulsko, Bądków Drugi, Olszówka, Laski oraz Rogów, Gmina Przykona
w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddzialem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2019.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona oraz Zimotki, gmina Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie do prowadzenia indywidualnych postępowań w zakresie administracji publicznej oraz wydawania decyzji
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026