rok 2019

UCHWAŁA NR 0007.45.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Uchwała Nr  0007.45.2019

Rady Gminy Przykona

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 0007.20.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej: Uchwałą Nr 0007.28.2019 Rady Gminy Przykona z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok , Zarządzeniem Nr 26a/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok, Uchwałą Nr 0007.41.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Przykona na 2019 rok,  wprowadza się zmiany:   

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zwiększa się o 102.309,95zł, dochody  w kwocie 28.250.929,14zł , zastępuje się  kwotą  28.353.239,09zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 27.348.929,14zł, zastępuje się kwotą 27.355.239,09zł

2) dochody majątkowe w kwocie 902.000 zł zastępuje się kwotą 998.000,00zł.

 

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

600

60016

0950

621,15

 

 

 

600

60017

6300

96 000,00

 

 

 

751

75113

2010

6 596,00

 

 

zlecone

758

75801

2920

 

 

36 387,00

 

801

80195

2057

 

 

67 156,80

 

801

80195

2059

 

 

7 900,80

 

853

85395

2007

 

6 650,94

 

 

853

85395

2009

 

782,46

 

 

854

85415

2030

5 104,00

 

 

 

900

90001

0830

 

38 000,00

 

 

900

90002

0490

 

60 000,00

 

 

 

 

Razem

108 321,15

105 433,40

111 444,60

 

2. § 1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  w wysokości  223.508,94zł.

3. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zwiększa się o 306.568,17zł, wydatki w kwocie 31.832.875,29zł , zastępuje się  kwotą  32.139.443,46zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.998.546,14zł, zastępuje się kwotą  27.930.614,31zł

2) wydatki majątkowe w kwocie  3.834.329,15zł zastępuje się kwotą 4.208.829,15zł.   

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

010

01010

6050

 

20 000,00

 

 

600

60016

4270

 

621,15

 

 

600

60016

6050

 

30 000,00

 

 

600

60017

6050

 

323 000,00

 

 

750

75023

4017

 

 

7 650,00

 

750

75023

4019

 

 

1 350,00

 

750

75023

4117

 

 

1 321,30

 

750

75023

4119

 

 

232,70

 

750

75023

4127

 

 

187,50

 

750

75023

4129

 

 

33,60

 

750

75023

4217

 

 

2 034,00

 

750

75023

4219

 

 

358,90

 

750

75023

6050

 

60 000,00

60 000,00

 

750

75095

2827

 

 

6 855,04

 

750

75095

2829

 

 

1 244,96

 

750

75095

4017

 

0,03

 

 

750

75095

4117

 

1 438,09

 

 

750

75095

4119

 

261,18

 

 

750

75095

4127

 

206,18

 

 

750

75095

4129

 

37,44

 

 

750

75095

4177

15 112,45

 

 

 

750

75095

4179

2 744,63

 

 

 

750

75095

4210

 

1 500,00

 

 

750

75095

4307

 

 

9 901,71

 

750

75095

4309

 

 

1 798,29

 

751

75113

3030

50,00

 

 

zlecone

751

75113

4110

487,89

 

 

zlecone

751

75113

4120

46,85

 

 

zlecone

751

75113

4170

3 453,26

 

 

zlecone

751

75113

4210

2 218,00

 

 

zlecone

751

75113

4300

100,00

 

 

zlecone

751

75113

4410

160,00

 

 

zlecone

751

75113

4700

80,00

 

 

zlecone

801

80101

4010

 

7 895,00

 

 

801

80101

4010

 

36 387,00

36 387,00

 

801

80101

4017

 

 

36 973,00

 

801

80101

4019

 

 

6 525,00

 

801

80101

4110

 

1 365,00

 

 

801

80101

4117

 

 

6 389,00

 

801

80101

4119

 

 

1 127,00

 

801

80101

4120

 

195,00

 

 

801

80101

4127

 

 

906,00

 

801

80101

4129

 

 

160,00

 

801

80101

4217

 

 

1 700,00

 

801

80101

4219

 

 

300,00

 

801

80101

4247

 

 

9 996,00

 

801

80101

4249

 

 

1 764,00

 

852

85219

4170

 

3 500,00

 

 

852

85219

4210

 

 

200,00

 

852

85219

4270

 

2 000,00

 

 

852

85219

4410

 

200,00

 

 

852

85230

3110

 

 

11 500,00

 

853

85395

4017

 

3,16

 

 

853

85395

4019

 

0,37

 

 

853

85395

4117

 

0,57

 

 

853

85395

4119

 

0,07

 

 

853

85395

4127

 

 

3,71

 

853

85395

4129

 

 

0,44

 

854

85415

3240

 

4 849,00

 

 

854

85415

3260

 

255,00

 

 

855

85502

3110

 

6 000,00

 

 

900

90004

4210

 

 

9 400,00

 

900

90004

4300

 

 

300,00

 

900

90004

6060

 

10 500,00

 

 

900

90026

2710

 

 

10 000,00

 

900

90095

4110

 

350,00

 

 

900

90095

4170

 

 

350,00

 

900

90095

4210

 

 

1 000,00

 

921

92109

4110

 

2 280,00

 

 

921

92109

4170

 

 

780,00

 

921

92109

4210

 

7 100,00

 

 

926

92601

4210

 

309,40

 

 

926

92601

4300

 

 

309,40

 

926

92601

6050

 

 

9 000,00

 

926

92605

4300

 

 

100,00

 

 

 

Razem

24 453,08

520 253,64

238 138,55

 

5. § 2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanych z realizacją zadań jst w wysokości 116.879,54zł.

6. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. § 3  otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 3.786.204,37zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

8. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.867.950,37zł. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust. 2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. W § 7 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

11.§ 14 otrzymuje brzmienie: Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 410.500,00 zł.

 

12. § 17 zestawienie wydatków funduszu sołeckiego,  załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

13. W uchwale Nr 0007.28.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2019 roku w § 1:

a) ust.3 otrzymuje oznaczenie ust.2,

b) ust.4 otrzymuje oznaczenie ust.3,

c) ust.5 otrzymuje oznaczenie ust.4 i brzmienie : W § 2 ust.2 pkt 4 wydatki majątkowe, załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

d) ust.6 otrzymuje oznaczenie ust.5.

 

14. W uchwale Nr 0007.41.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku w § 1 dodaje się:      a) ust. 8 w brzmieniu : § 1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  w wysokości  291.133,14zł,

b) ust.9 w brzmieniu: § 2 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanych z realizacją zadań jst w wysokości 195.887,52zł.

 

15. W uchwale Nr 0007.41.2019 Rady Gminy Przykona z dnia 12 marca 2019 roku w załączniku Nr 3 „Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2019 roku" wskazano klasyfikację:

a) dział 750, rozdział 75095 § 2057, a winno być dział 750, rozdział 75095 § 2827,

b) dział 750, rozdział 75095 § 2059, a winno być dział 750, rozdział 75095 § 2829                     

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Maksymilian Majchrzak
Przewodniczący Rady Gminy 

Do pobrania:
1) Załączniki do Uchwały  

Lista wiadomości
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Związek Gmin Powiatu Tureckiego”
w sprawie powierzenia Gminie Kawęczyn realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie gm. Kawęczyn
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona
w sprawie : Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2020-2024
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/184/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2019/2020
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów Dąbrowa, Gajówka, Laski, Przykona, Rogów i Smulsko
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zimotki, Gmina Przykona
zmieniająca uchwałę nr 0007.253.2018 Rady Gminy Przykona w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Przykona dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Laski do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Boleszczyn w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020.
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Przykonie.
w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z miejsca rekreacji z placem zabaw w miejscowości Laski
w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębach geodezyjnych, Jakubka, Zimotki, Psary, Gajówka i Laski Gmina Przykona
w sprawie zaopiniowania cennika za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
w sprawie: zgłoszenia sołectwa Przykona do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Turku
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławnika do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2020-2023
w sprawie nadania statutu sołectwa Żeroniczki
w sprawie nadania statutu sołectwa Wichertów.
w sprawie nadania statutu sołectwa Smulsko.
w sprawie nadania statutu sołectwa Sarbice.
w sprawie nadania statutu sołectwa Rogów.
w sprawie nadania statutu sołectwa Radyczyny.
w sprawie nadania statutu sołectwa Psary.
w sprawie nadania statutu sołectwa Przykona.
w sprawie nadania statutu sołectwa Posoka.
w sprawie nadania statutu sołectwa Olszówka.
w sprawie nadania statutu sołectwa Laski
w sprawie nadania statutu sołectwa Kaczki Plastowe
w sprawie nadania statutu sołectwa Gąsin
w sprawie nadania statutu sołectwa Dąbrowa.
w sprawie nadania statutu sołectwa Boleszczyn.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Pierwszy.
w sprawie nadania statutu sołectwa Bądków Drugi.
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Bądków Pierwszy, Gmina Przykona
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Przykona
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Aleksandrów, Jeziorko, Psary, Zimotki
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kaczki Plastowe, Laski, Olszówka, Przykona, Rogów
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Żeroniczki i Przykona
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie w 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przykona za 2018 rok
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przykona za 2018 rok.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Przykona
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 8 maja 2019 roku i określenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przykona oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Gmina Przykona
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przykona
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie nadania statutu sołectwa Ewinów – Trzymsze.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona, Psary, Smulsko
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dąbrowa, Jeziorko, Psary, Wichertów i Zimotki
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Laski i Smulsko
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Przykona
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Olszówka, Gąsin oraz Przykona, Gmina Przykona
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona, Psary, Wichertów, Smulsko, Bądków Drugi, Olszówka, Laski oraz Rogów, Gmina Przykona
w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 – 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, członków Komisji Rady i Przewodniczącego Rady
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przykona.
w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2019r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-VIII wraz z oddzialem przedszkolnym w Szkołę Podstawową w Boleszczynie o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym.
w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Przykona
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2019.
w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Przykona oraz Zimotki, gmina Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona w drodze przetargu
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
w sprawie poboru podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Przykona "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.
w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Przykonie do prowadzenia indywidualnych postępowań w zakresie administracji publicznej oraz wydawania decyzji
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Radyczyny, gm. Przykona stanowiących własność Gminy Przykona na grunty stanowiące własność osób fizycznych
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2019 - 2026