Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.9.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 12 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 0007.9.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie: warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 9 ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje :

§ 1. Udziela bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości.

§ 2. Wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  wynosi:

1. 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2. 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3. 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4. 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5. 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6. 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Maksymilian Majchrzak

Przewodniczący Rady Gminy