Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.319.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2018 r.

Uchwała Nr 0007.319.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487 ze zm.) po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie gminy Przykona maksymalną liczbę 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, w tym przeznaczonych do spożycia:

1) poza miejscem sprzedaży - 14 zezwoleń

2) w miejscu sprzedaży - 6 zezwoleń

2. Ustala się na terenie gminy Przykona maksymalną liczbę 15 zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%  do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), w tym przeznaczonych do spożycia:

1) poza miejscem sprzedaży - 11 zezwoleń

2) w miejscu sprzedaży - 4 zezwolenia

3. Ustala się na terenie gminy Przykona maksymalną liczbę 20 zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu, w tym przeznaczonych do spożycia:

1) poza miejscem sprzedaży - 16 zezwoleń

2) w miejscu sprzedaży - 4 zezwolenia

 

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:

1) Punkt sprzedaży napojów alkoholowych powinien być usytuowany w odległości
nie mniejszej niż 100 m od szkoły, kościoła lub innego miejsca kultu  i placówki oświatowo  - wychowawczej.

2) Pomiaru odległości dokonuje się od wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do głównego wejścia do obiektu określonego w ust. 1.

 

§ 3. Zezwolenia wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują ważność
do upływu terminu ich ważności.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 5. Tracą moc uchwały:

1. Uchwała nr X/53/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych zmieniona Uchwałą nr 0007.74.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany
Uchwały nr X/53/07 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2007r. o ustaleniu zasad usytuowania na terenie gminy Przykona miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

2. Uchwała nr XXXVIII/220/01 Rady Gminy Przykona z dnia 16 listopada 2001r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Przykona liczby punków sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

3. Uchwała nr XXXVIII/2019/01 Rady Gminy Przykona z dnia 16 listopada 2001r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Przykona liczby punków sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu/z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl