Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.317.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2018 r.

Uchwała Nr 0007.317.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty

Na podstawie art. 41a ust. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z póż.zm.) , Rada Gminy Przykona uchwala,  co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Gminy Przykona,

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Przykona,

3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Przykona,

4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Przykona,

5) Komitecie - należy przez to rozumieć Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej,

6) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej,

7) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Przykona,

 

§ 3. Grupa mieszkańców licząca co najmniej 100 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, poprzez przedłożenie projektu uchwały wraz z załączonymi do tego projektu podpisami członków grupy inicjatywnej. Projekt uchwały składany w ramach inicjatywy uchwałodawczej zwany jest dalej Projektem uchwały.

 

§ 4. 1. Projekt uchwały nie może dotyczyć spraw, dla których ustawy zastrzegają wyłączność inicjatywy uchwałodawczej dla Wójta Gminy.

2. Projekt uchwały powinien spełniać wymogi formalne uchwał wskazane w Statucie oraz w niniejszej uchwale.

3. Projekt uchwały składa się Przewodniczącemu Rady.

4. Wniesienie projektu uchwały nie stanowi przeszkody do wniesienia innego projektu w tej samej sprawie, w tym także przez inną grupę mieszkańców.

5. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Rady, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę następnej kadencji bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały.

 

§ 5. 1. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, wykonuje Komitet. Komitet występuje pod nazwą uzupełnioną o tytuł projektu uchwały.

2. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 20 mieszkańców, którzy mają czynne prawo wyborcze do Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.

3. W imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik lub jego zastępca, wskazani w pisemnym oświadczeniu osób tworzących Komitet.

 

§ 6. 1 . Pełnomocnik zawiadamia Przewodniczącego Rady o utworzeniu Komitetu.

2. W zawiadomieniu podaje się:

1) pełną nazwę Komitetu oraz dokładny adres jego siedziby,

2) dane członków Komitetu, o których mowa w § 5 ust. 2,

3) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL Pełnomocnika.

2. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały oraz zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały może rozpocząć się po doręczeniu Przewodniczącemu Rady zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 .

 

§ 7. 1. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Osoby zbierające indywidualnie podpisy są obowiązane przed złożeniem podpisu przez daną osobę udostępnić jej tekst projektu uchwały.

3. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręczny podpis. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa Komitetu i tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia.

4. Wycofanie poparcia udzielonego projektowi uchwały jest nieskuteczne.

5. Wykazy podpisów złożone bez zachowania wymogów określonych w ust. 2 nie zostaną uwzględnione jako osoby popierające projekt.

 

§ 8. 1. Projekt uchwały wraz z wykazem podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały, Pełnomocnik wnosi do Przewodniczącego Rady nie później niż 3 miesiące od daty doręczenia Przewodniczącemu Rady zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.

2. W wypadku stwierdzenia, że treść projektu uchwały lub uzasadnienia została zmieniona lub co najmniej 100 podpisów osób, o których mowa w § 3 nie zostało złożonych z zachowaniem wymogów, o których mowa w § 7. ust. 2 Przewodniczący Rady nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu uchwały zawiadamia Pełnomocnika o odmowie nadania biegu temu projektowi.

3. Przewodniczący Rady nie później niż w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu uchwały dokonuje czynności sprawdzających w terminie 21 dni.

4. Wójt Gminy zapewnia Przewodniczącemu Rady sprawdzenie danych osobowych określonych w § 7 ust. 2 oraz czy podpisani pod projektem uchwały mieszkańcy spełniają wymóg, o którym mowa w § 3.

5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 3 prawidłowo złożona liczba podpisów popierających projekt okaże się mniejsza niż wymagana, Przewodniczący Rady odmawia nadania biegu projektowi uchwały i zawiadamia o tym fakcie Pełnomocnika.

 

§ 9. 1. W pracach Rady nad projektem uchwały, Komitet reprezentują przedstawiciele wskazani przez Komitet.

2. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 mogą być zapraszani na posiedzenia Komisji Rady lub na sesje, mogą zabierać głos w dyskusji, jeżeli osoba prowadząca obrady udzieli im głosu.

 

§ 10. Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet.

 

§ 11. Komitet ulega rozwiązaniu po:

1) odmowie nadania biegu projektowi uchwały,

2) bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1,

3) zakończeniu postępowania uchwałodawczego tzn. podjęcia lub niepodjęcia uchwały przez Radę.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do kadencji Rady wybranej w wyborach wyznaczanych na dzień 21.10.2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl