Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.315.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2018 r.

Uchwała Nr 0007.315.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm./ art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2018 poz. 1445 ze zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. /M.P. z 2018 r. poz. 745/ Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przykona : 

1. Od gruntów :

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 od 1m2 powierzchni

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych - 3,50 zł od 1 ha powierzchni

3) położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod zabudowę letniskową - 0,41 zł od 1 m2 powierzchni

4) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni

5) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9    października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części :

1) mieszkalnych -  0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,47 od 1m2 powierzchni użytkowej

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -  5,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej  z wyjątkiem budynków wykorzystywanych na cele letniskowe położonych na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy pod zabudowę letniskową - 3,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

3. od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego na 2019 rok.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl