Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.313.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2018 r.

Uchwała Nr 0007.313.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r  poz. 994 ze zm./,  art. 8, art.10 ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  /Dz.U z 2018 r. poz. 1445 ze zm. / oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. z 2018r  poz. 745 ) i  Obwieszczenia Ministra  Finansów z dnia 15 października 2018r  w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019r  ( M.P. z 2018r  poz.1018)  Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące  stawki  podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:    

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie      200,00 zł                                                               

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie          270,00 zł            

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton       370,00 zł                                                                    .

2.  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  i poniżej 12 ton:

a) od 3,5 ton i poniżej 12 ton  580,00 zł        

4.  od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej  niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;                                                                           

5.  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-  od 7 ton i poniżej 12 ton   200,00 zł    

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  według stawek określonych  w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej  niż 22 miejsca    800,00 zł                         

b) równej lub większej  niż 22 miejsca     1.000,00 zł      

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2019.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

  Do pobrania:

1) Załączniki nr 1,2,3 do Uchwały