Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.311.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 października 2018 r.

Uchwała Nr 0007.311.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej dla spółki wodnej  działającej na terenie Gminy Przykona i sposobu jej rozliczania

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018r., poz.994 ze zm.) oraz art.443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.  Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm. ) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. 1. Spółka wodna działająca na terenie Gminy Przykona może ubiegać się o przyznanie z budżetu Gminy Przykona dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i  urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Dotację może uzyskać spółka wodna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) działa na terenie Gminy Przykona,

2) złoży wniosek o dotację na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Przykona do   31 marca każdego roku.

4. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje ich wpływ do siedziby Urzędu Gminy Przykona.

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku Wójt Gminy Przykona wzywa wnioskodawcę do usunięcia uchybień lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni.

6. Wniosek  nie uzupełniony, lub którego uchybienia nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.

 

§ 2. 1. Kwota dotacji dla spółki wodnej ustalana będzie przez Radę Gminy Przykona na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej. 

2. Dotacja może być przyznana w wysokości do 80% kosztów zadania.

 

§ 3. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Przykona mając na względzie:

1) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę i znaczenie zadania dla gospodarki wodnej,

2) wysokość środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

2. Wójt Gminy Przykona odmawia udzielenia dotacji jeżeli:

1) nie są spełnione kryteria określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały,

2) wyczerpano środki przewidziane na dotacje w uchwale budżetowej.

3. Wójt pisemnie zawiadamia spółkę wodną o sposobie załatwienia wniosku.

 

§ 4.  Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Przykona, a spółką wodną. 

 

§ 5. 1. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji  następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do sprawozdania należy dołączyć:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, rachunków i innych dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji,

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem protokoły odbioru robót, jeżeli ze względu na ich rodzaj wymagane było sporządzenie protokołu.

4. Rozliczenie z wykorzystania dotacji z budżetu Gminy przez spółki wodnej winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania nie dłużej jednak niż do 15 stycznia następnego roku.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 7. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 

Do pobrania

1) Załączniki do Uchwały