Jesteś tutaj:   

Uchwała NR 0007.300.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 18 lipca 2018 r.

  UCHWAŁA  Nr 0007.300.2018

RADY  GMINY PRZYKONA

z  dnia 18 lipca 2018 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta  Gminy Przykona

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,  poz.994), art. 8 ust.2 , art.36 ust.1 - 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)

Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Przykona w wymiarze miesięcznym w wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze                        - 4.700,00 zł

2) dodatek funkcyjny                                     - 1.900,00zł

3) dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego                 

    i dodatku funkcyjnego.

        

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/129/08 Rady Gminy Przykona  z dnia 29 maja 2008r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Przykona.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego  od dnia 1 lipca 2018 r.