Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.294.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 7 czerwca 2018r.

Uchwała Nr 0007.294.2018  
Rady Gminy Przykona 
z dnia 7 czerwca 2018r.

 

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją" na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków;

2) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu Gminy Przykona  na prace lub roboty budowlane przy zabytku;

3) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.

 

§ 2 1. Z budżetu Gminy Przykona mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku znajdujących się na obszarze Gminy Przykona, wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków .

 

2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może być udzielona na nakłady  wyszczególnione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

§ 3 1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

 

2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następnym po roku złożenia wniosku.

 

 

§ 4 1. Dotacja z budżetu Gminy na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty.

 

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych bądź gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

 

3. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Przykona wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 

§ 5 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w § 3  ust. 1 wniosku w tej sprawie.

 

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 6 1. Wnioski o dotację kieruje się do Wójta Gminy Przykona.

 

2. Wnioski o przyznanie dotacji spełniające wymagania formalne Wójt Gminy Przykona przedstawia Radzie Gminy Przykona.  

 

§ 7 1. Dotację przyznaje Rada Gminy Przykona drodze odrębnej uchwały.

2. Przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Gminy uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie.

 

§ 8 1.Dotacje na prace lub roboty budowlane przy zabytku udzielane na podstawie niniejszej uchwały podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa stanowi :
1)  pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE)  Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE  L 352/1 z 24 grudnia 2013 roku),
 2) pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu przepisów  rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie  stosowania art.107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE  L 352/9 z 24 grudnia 2013 roku).

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem:

1)  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie  jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie  jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc  de minimis              ( Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm.) albo rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc  de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 121 poz. 810).

§ 9 Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej z beneficjentem.

§ 10 Traci moc Uchwała  Nr XXIX/209/09 Rady Gminy Przykona z dnia  21 lipca 2009 roku

w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności

Gminy Przykona oraz  Uchwała  Nr III/5/10 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/209/09 Rady Gminy Przykona z dnia  21 lipca 2009 roku w sprawie   określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona.

 

§ 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.  

 

§ 12 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl 

Do pobrania:

 1) Ząłcznik do uchwały