Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.293.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 7 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 0007.293.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie  miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli  na wniosek Wójta Gminy Przykona z dnia 28 maja 2018 roku i okreslenia sezonu kąpielowego dla miejsca wykorzystywanego do kapieli.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994,ze zm. ) i art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.) Rada Gminy Przykona uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie  miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli , obejmującego Zbiornik Przykona-miejscowość Zimotki -zlokalizowanego  na działkach nr 679,680,681,560/4, o współrzędnych granic:

- N 52,00 02°, E 18,39 1328°, X459427,5 Y476233,0

- N 52,00 02.15°, E 18,39 1099° X459432.4 Y476189.5

- N 52,00 03.21°, E 18,39 1353° X459464.8 Y476237.9

- N 52,00 03.35°, E 18,39 11.22° X459469.3 Y476194.0 obejmującego długość 25,26 m linii brzegowej;

§ 2. Sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli o którym mowa w paragrafie 1  ust.1 ustala się na okres od 7 lipca 2018 roku do 5 sierpnia 2018 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl