Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.291.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 7 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr 0007.291.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przykona nr 0007.255.2018r. z dnia 29 stycznia 2018r. o przyjęciu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r., poz  994 ze zm), art. 11a. ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 840) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje  :

§ 1.  „§ 7. uchwały nr 0007.255.2018r Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia  2018r. w sprawieprzyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok  2018r. otrzymuje brzmienie:

1. W celu ograniczenia niekontrolowanego rozrodu zwierząt przeprowadzane będą zabiegi sterylizacji i kastracji następujących zwierząt:

a) zwierząt  znajdujących się w schronisku  w  ramach umowy podpisanej przez Gminę  z podmiotem prowadzącym schronisko.

b) zwierząt  bezdomnych dla których Gmina znalazła osoby zainteresowane  adopcją  i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania.

c) ograniczenie populacji poprzez sterylizację i kastrację zwierząt znajdujących się w gospodarstwach  domowych ( psów ).

d) zapewnienie właścicielom psów finansowania w całości  ze środków budżetu Gminy kosztów  sterylizacji samic i kastracji samców.

e) właściciele zwierząt mogą otrzymać  finansowanie na zbieg sterylizacji   i kastracji w ilości  maksymalnie 1 szt rocznie.

f) zawarcie umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt na dokonywanie  zabiegów sterylizacji i  kastracji.

2. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji  psa, zgłasza do Gminy  celem uzyskania zezwolenia i wskazania zakładu  Leczniczego dla  zwierząt,  z którym została zawarta umowa na dokonanie zabiegu sterylizacji  lub kastracji.".

§ 2. „§ 12. uchwały nr 0007.255.2018r Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia  2018r.  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok  2018r . otrzymuje brzmienie: Środki finansowe  na realizację niżej wymienionych zadań  wynikających z Programu zabezpieczone zostaną  w budżecie Gminy Przykona.

1) Na dokarmianie kotów wolno żyjących  tj: zakup karmy  -    200,00 zł

2) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt   -  2.100,00 zł - podpisanie umowy z lecznicą zwierząt.

3) W zakresie zwierząt gospodarskich koszty transportu zwierząt, leczenie oraz utrzymywanie zwierząt- 1.200,00 zł.  W przypadku znalezienia właściciela tych zwierząt koszty będą pokrywane z chwilą   odbioru zwierząt przez właściciela.

4) Finansowanie sterylizacji  i kastracji  zwierząt bezdomnych dla których Gmina  znalazła osoby zainteresowane adopcją i zdolne do zapewnienia im należytych warunków bytowania   -    600,00 zł.

5) Zapewnienie miejsca i opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim - 900,00 zł.

6) Pozostałe postanowienia programu są finansowane w ramach zawartej umowy przez Gminę Przykona z podmiotem prowadzącym schronisko tj: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku ul. Polna 4, na podstawie wystawianych  co miesiąc faktur przez Wynajmującego.

7) Zapewnienie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych ( psów) - 10.000,00".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Przykona.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bryl