Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.285.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 16 maja 2018 roku

Uchwała Nr 0007.285.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 16 maja 2018 roku

 

 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art.89 ust.1 pkt.2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.2077 ze zm.)  Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 634.930,00zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Przykonie. Etap II".

 

§ 2. 1.Spłaty rat pożyczki następować będą w latach 2019-2021

2. Przypadające do spłaty w danym roku raty pożyczki wraz z należnymi odsetkami następować będą z dochodów budżetowych z tytułu  podatku od nieruchomości.

§ 3. Zaciągnięta pożyczka zostanie zabezpieczona w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Stanisław Bryl

Przewodnicząc Raady Gminy