Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.284.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 16 maja 2018 r.

Uchwała Nr 0007.284.2018

Rady Gminy Przykona

z dnia 16 maja 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości w obrębie geodezyjnym  Laski gmina Przykona  i obrębie geodezyjnym Rogów gmina Przykona

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 tekst jednolity) i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.121,,), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje.

 

§ 1

 1.      Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej światłowodowej na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 67/24 w miejscowości Laski w obrębie geodezyjnym Laski gmina Przykona.

2.      Wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu dla posadowienia przyłącza kablowego niskiego napięcia na nieruchomościach o numerach ewidencyjnych 274/25 i 274/29 w miejscowości Rogów w obrębie geodezyjnym Rogów gmina Przykona.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy