Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.277.2018 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 kwietnia 2018r.

UCHWAŁA  NR 0007.277.2018

RADY GMINY PRZYKONA

z  dnia 11 kwietnia 2018r.

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Bądków Drugi, Dąbrowa, Młyniska, Olszówka, Psary, Rogów,

 

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i  4 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona obejmującego  tereny położone w miejscowości Bądków Drugi, Dąbrowa, Młyniska, Olszówka, Psary, Rogów.

Granice obszaru objętego planem określają załączniki  graficzne do uchwały.

 

 

§ 2

Zakres ustaleń  planu zgodny z  art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, poz. 1073 ze zm.).

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

 

  § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały.