Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.275.2018 RADY GMINY PRZYKONA Z DNIA 11 KWIETNIA 2018 ROKU

UCHWAŁA NR 0007.275.2018

RADY GMINY PRZYKONA

Z DNIA 11 KWIETNIA 2018 ROKU

 

      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026

                 Na postawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875ze zm.) oraz  art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale 0007.243.2017 Rady Gminy Przykona  z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026 zmienionej Uchwałą  Nr 0007.262.2018 Rady Gminy Przykona  z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026, Uchwałą Nr 0007.269.2018 Rady Gminy Przykona  z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2018 - 2026 wprowadza się zmiany :

 

         1. W załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2026

obejmującej dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadza się następujące zmiany:

w wierszu roku 2018:

1) w kolumnie 1 dochody ogółem kwotę 29.966.878,93zł zastępuje się kwotą 30.651.750,40zł

2) w  kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę 29.266.878,93zł, zastępuje się kwotą 29.276.012,93zł,

3) w kolumnie 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 5.091.105,93zł,zastępuje się kwotą 5.091.239,93zł,

4) w  kolumnie 1.2 dochody majątkowe kwotę 700.000,00zł, zastępuje się kwotą 1.375.737,47zł,

5) w kolumnie 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 100.000,00zł,zastępuje się kwotą 775.737,47zł

6) w  kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę 36.574.297,94zł, zastępuje się kwotą 36.781.074,70zł,

7) w  kolumnie 2.1 wydatki bieżące kwotę 27.000.537,61zł, zastępuje się kwotą 27.093.814,37zł,

8) w  kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę 9.573.760,33zł, zastępuje się kwotą 9.687.260,33zł,

9) w  kolumnie 3 wynik budżetu kwotę -6.607.419,01zł, zastępuje się kwotą -6.129.324,30zł,

10) w kolumnie 4 przychody budżetu  kwotę 7.527.899,01zł, zastępuje się kwotą 7.049.804,30zł,

11) w kolumnie 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych kwotę 7.527.899,01zł, zastępuje się kwotą 7.049.804,30zł,

12) w kolumnie 4.1.1 na pokrycie deficytu kwotę 6.607.419,01zł, zastępuje się kwotą 6.129.324,30zł,

13) w kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę 2.266.341,32zł,zastępuje się kwotą 2.182.198,56zł,

14) w kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki kwotę 9.794.240,33zł,zastępuje się kwotą 9.232.002,86zł,

15) w kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9.092.461,83zł zastępuje się kwotą 9.117.277,83zł,

16) w kolumnie w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę 1.819.255,33zł zastępuje się kwotą 1.932.755,33zł,

17) w  kolumnie 12.2. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy kwotę 100.000,00zł, zastępuje się kwotą 775.737,47zł,

18) w  kolumnie 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy kwotę 100.000,00zł, zastępuje się kwotą 775.737,47zł,

20) w kolumnie 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu , projektu lub zadania kwotę 100.000,00zł, zastępuje się kwotą 775.737,47zł.

 

Jednolite brzmienie załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026, określone jest w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

Do pobrania:

1) Załączniki do Uchwały - *.PDF