Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.274.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 0007.274.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875ze zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.  poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.242.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej: Uchwałą Nr 0007.261.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r., Uchwałą Nr 0007.268.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. Zarządzeniem Nr 306/2018 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Przykona na 2018r. wprowadza się zmiany: 

 

1. W  § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok zwiększa się o 684.871,47zł, dochody w kwocie 29.966.878,93zł , zastępuje się  kwotą 30.651.750,40zł z tego:

 

1) dochody bieżące w kwocie 29.266.878,93zł zastępuje się kwotą 29.276.012,93zł

2) dochody majątkowe w kwocie 700.000,00zł zastępuje się kwotą 1.375.737,47zł.

 

   W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:  

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

801

80104

6257

675 737,47

 

 

 

855

85501

0940

 

5 000,00

 

 

855

85502

0940

 

4 000,00

 

 

855

85503

2010

134,00

 

 

 zlecone

 

 

Razem

675 871,47

9 000,00

0,00

 

 

2. § 1 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp  w wysokości  937.010,40zł.

3. W § 1 ust.2 pkt1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok zwiększa się o 206.776,76zł, wydatki w kwocie 36.574.297,94zł , zastępuje się  kwotą 36.781.074,70zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.991.737,61zł, zastępuje się kwotą 27.093.814,37zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.582.560,33zł zastępuje się kwotą 9.687.260,33zł.   

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

600

60017

4300

 

30 000,00

 

 

600

60017

6050

 

115 000,00

 

 

750

75075

4210

 

5 000,00

 

 

750

75075

4300

 

20 000,00

 

 

750

75075

4380

 

 

1 000,00

 

750

75075

4430

 

 

2 000,00

 

851

85154

4300

 

10 642,76

 

 

852

85216

3110

 

 

2 700,00

 

852

85219

4700

 

1 500,00

 

 

855

85501

2910

 

5 000,00

 

 

855

85502

2910

 

4 000,00

 

 

855

85502

4700

 

1 200,00

 

 

855

85503

4210

134,00

 

 

zlecone

900

90095

4210

 

30 300,00

 

 

900

90095

6050

 

 

30 300,00

 

921

92109

6050

 

20 000,00

 

 

 

 

Razem

134,00

242 642,76

36 000,00

 

 

5. W § 2 ust.2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. § 3  otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 6.129.324,30zł zostanie sfinansowany przychodami nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.129.324,30zł.

7. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.049.804,30zł zgodnie z załącznikiem Nr 6. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust.2 pkt 3 wydatki majątkowe, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

9.  W § 17 fundusz sołecki, załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

10.  § 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72.642,76zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Stanisław Bryl 

Przewodniczący Rady Gminy