Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr 0007.272.2018 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 11 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 0007.272.2018

RADY GMINY PRZYKONA

z dnia 11 kwietnia 2018 r.


 

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic orazwyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona

 

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 12 § 2-3 i 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  – Kodeks Wyborczy  (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona na wniosek Wójta Gminy Przykona uchwala, co następuje:

 

§ 1

Na terenie Gminy Przykona tworzy się 3 stałe obwody głosowania, dla których ustala się numery i granice oraz wyznacza się siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Przykona.

 

§ 3

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

 

§ 4

Traci moc uchwała Nr 0007.164.2012 Rady Gminy Przykona z dnia  14 listopada 2012 r.  w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Przykona

 

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona  i w sołectwach Gminy.                                                                                                                                                                                                          

2. Na niniejsze ustalenie Rady Gminy Przykona w sprawie utworzenia na terenie Gminy Przykona  3 obwodów głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

 

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały nr 0007.272.2018

Rady Gminy Przykona

z dnia 11 kwietnia 2018r.

 

 

Wykaz numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Gminy Przykona

 

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1.

 

Sołectwa:

Dąbrowa, Gąsin, Kaczki Plastowe, Laski,

Olszówka, Przykona, Psary, Rogów,  

Wichertów

Zespół Szkół w Przykonie

Gimnazjum w Przykonie

ul. Szkolna 4a

 

 

 

2.

 

Sołectwa:

Bądków Drugi, Bądków Pierwszy,

Boleszczyn,  Ewinów, Smulsko,

Żeroniczki

 

Szkoła Podstawowa  w Boleszczynie

Boleszczyn 67

 

 

3.

 

Sołectwa:

   Posoka,  Radyczyny, Sarbice

Szkoła Podstawowa w Sarbiach

Sarbice 4

 

 

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy