Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.267.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2018 r.

Uchwała Nr 0007.267.2018
Rady Gminy Przykona

z dnia 15 marca 2018 r.

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Tureckiemu na realizację zadania inwestycyjnego.

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz  art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2077)  Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje:  

§ 1. Udziela się Powiatowi Tureckiemu  pomocy finansowej z budżetu Gminy Przykona w formie dotacji celowej w roku 2018 z przeznaczeniem na zadanie:  

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 4502P Smulsko-Dąbrowica -Wygoda na odcinku Smulsko-Boleszczyn" w kwocie 300.000,00zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy