Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA NR 0007.263.2018 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 15 marca 2018 r.

 

UCHWAŁA NR 0007.263.2018
RADY GMINY PRZYKONA
z dnia 15 marca 2018 r.


w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z  późn. zm.), art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) Rada Gminy Przykona, uchwala co następuje:

§ 1 1.Ustala się dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przykona:
1)zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (załącznik Nr 1),
2)zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz zasady zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze (załącznik Nr 2),
3)tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół pominiętych w tabeli zawartej  w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (załącznik Nr 3),
4)tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli nauczających przedmiotów o różnym wymiarze godzin (załącznik Nr 4).

§ 2 lekroć w załącznikach do uchwały jest mowa o:
1)Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.),
2)uchwale - należy przez to rozumieć Uchwałę Nr 0007.263.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 15 marca 2018 r.
3)szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole lub zespół szkół prowadzony przez Gminę Przykona,
4)dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora
lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 3,
5)roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.
 
§ 3 Traci moc Uchwała Nr 0007.116.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu prowadzonych przez Gminę Przykona.

§ 4 
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przykona.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru godzin od dnia 1 września 2018 roku.

 

 Stanisław Bryl

Przewodniczący Rady Gminy

 Do pobrania:

1) Załączniki do uchwały - *.Zip (1,8 MB)