Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.261.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2018 r.

 Uchwała Nr 0007.261.2018

Rady Gminy Przykona

z dnia 29 stycznia 2018 r.

 

 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875ze zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.  poz. 2077) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W Uchwale nr 0007.242.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok wprowadza się zmiany:   

1. W  § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok zwiększa się o 219.459,72zł, wydatki w kwocie 35.360.665,58zł , zastępuje się  kwotą 35.580.125,30zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.714.600,25zł, zastępuje się kwotą 26.923.864,97zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.646.065,33zł zastępuje się kwotą 8.656.260,33zł.   

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

Dział

Rozdział

Paragraf

Dodaje się

Zwiększa się

Zmniejsza się

Uwagi

600

60014

6300

 

100 000,00

 

 

801

80101

4300

 

5 000,00

 

 

801

80101

6050

 

 

5 000,00

 

900

90002

4300

 

55 000,00

 

 

900

90004

4210

 

18 000,00

 

 

900

90004

6060

 

 

18 000,00

 

900

90015

4260

 

19 000,00

 

 

900

90015

4270

 

5 000,00

 

 

900

90015

4300

 

7 000,00

 

 

900

90015

6050

 

 

7 000,00

 

900

90095

4210

 

17 100,00

 

 

900

90095

4300

 

7 000,00

 

 

900

90095

6050

 

 

19 100,00

 

900

90095

6060

 

 

5 000,00

 

921

92109

4210

 

41 164,72

 

 

921

92109

4270

 

35 000,00

 

 

921

92109

6050

 

 

14 500,00

 

921

92109

6060

 

 

21 205,00

 

 

 

Razem

 

309 264,72

89 805,00

 

 

2. § 3  otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie 6.289.195,72zł zostanie sfinansowany przychodami nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie.

3. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę  planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.209.675,72zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust.2 pkt 3 wydatki majątkowe, załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W § 6 zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. § 15 otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 721.140,66zł.  

7.  W § 17 fundusz sołecki, załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl  

 

Do pobrania;

Załączniki do Uchwały Nr: 1, 2, 3, 4  (*. ZIP - 3,5MB)