Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.260.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2018 roku

Uchwała  Nr 0007.260.2018

Rady Gminy Przykona

z dnia 29 stycznia 2018 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1875 ze zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala, co następuje.

 

§ 1

Wyraża zgodę na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Przykona, gm. Przykona, oznaczonych:

- nr działki 255/1 o pow. 0,0117 ha;

- nr działki 251 o pow. 0,10 ha;

- nr działki 254 o pow. 0,08 ha;

- nr działki 253 o pow. 0,03 ha;

- nr działki 252 o pow. 0,02 ha.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Bryl